2008.01.06

Zarz?d STN UJ CM pragnie z?o?y? wszystkim Cz?onkom naszego Towarzystwa serdeczne ?yczenia z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Tak?e w Nowym Roku 2008 ?yczymy samych sukcesów w ?yciu studenckim jak i osobistym.

W ZWI?ZKU Z PRZERW? ?WI?TECZN? NAST?NY DY?UR ODB?DZIE SI? 8 stycznia 2008.


Projekt "Granty Studenckie 2007".
ZAKO?CZONY!!!
OTO LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMA?Y DOFINANSOWANIE W TYM ROKU:

1.Zastosowanie MTA w mikrochirurgii endodontycznej- badania in vitro

2. Zabieg cytoredukcyjny w przypadku leczenia zaawansowanego raka jajnika: metaanaliza.

3. Zastosowanie bada? USG Doppler w grupie ci?? wysokiego ryzyka – analiza przep?ywów krwi w t?tnicy mózgowej i p?powinowej.

4. Ocena opieki po?o?niczej w czasie ci??y i porodu z perspektywy pacjentki.

5.Badanie w?a?ciwo?ci antyoksydacyjnych i zawarto?ci polifenoli w kie?kach gryki (Fagopyrum esculentum Moench) rosn?cych w ró?nych warunkach temperatury i o?wietlenia

6. BADANIE AKTYWNO?CI ANTYOKSYDACYJNEJ I ZAWARTO?CI POLIFENOLI W KAWIE TYPU ARABICA I ROBUSTA (COFFEA L.)

7. Badanie szczelno?ci brze?nej wype?nie? z kompozytu Grandio (Voco) zak?adanego in vitro z zastosowaniem systemów ??cz?cych ró?nych generacji.

8.Ocena komfortu zabiegu wybielania ?ywych z?bów metod? nocn? nak?adkow? z zastosowaniem dwóch ró?nych st??e? preparatów wybielaj?cych – badania ankietowe

9. Rola zwi?zku polimorfizmu rs9939609 genu FTO z predyspozycj? do chorób genetycznych w populacji polskiej.

10.Oznaczenie zawarto?ci polifenoli w ekstraktach kie?ków ro?lin pseudozbó? (gryka, amarantus, komosa)

11.TRUDNO?CI DIAGNOSTYCZNE CHOROBY TRZEWNEJ U PACJENTÓW W WIEKU DOJRZA?YM

12.Ocena planimetryczna post?pu naskórkowania brzegu owrzodzenia ?ylnego podudzi w grupach chorych leczonych miejscowo przy pomocy pianki poliuretanowej z dodatkiem i bez dodatki srebra nanokrystalicznego w warstwie kontaktowej opatrunku w czasie stosowania kompresjoterapii.

13.Obserwacja odleg?a pacjentów z rozpoznaniem OZW ze zmianami mia?d?ycowymi w pniu lewej t?tnicy wie?cowej leczonych inwazyjnie w Zak?adzie Hemodynamiki i Angiokardiografii II Kliniki Kardiologii CMUJ.

14. „Spoczynkowy zapis elektrokardiogramu u pacjentów z niewydolno?ci? serca.”

15. „Obserwacja odleg?a pacjentów z nawrotem dolegliwo?ci stenokardialnych po operacji pomostowania aortalno-wie?cowego - ocena ?miertelno?ci i skuteczno?ci leczenia.”

16. Prewencja nadci?nienia t?tniczego – ocena ?wiadomo?ci pacjentów odno?nie znaczenia i zawarto?ci soli w produktach spo?ywczych.”

17. Polimorfizm +405 G/C genu dla VEGF, a osoczowe st??enia VEGF i zró?nicowanie obrazu klinicznego u pacjentów z tr?dzikiem ró?owatym

18.Badanie aktywno?ci peroksydazy glutationowej w wybranych narz?dach szczurów , u których wywo?ano stres oksydacyjny poprzez podawanie fruktozy

19.Ocena zwi?zku wska?nika subklinicznej mia?d?ycy- grubo?ci kompleksu intima-media t?tnic szyjnych i wska?nika wczesnej nefropatii cukrzycowej -st??enia cystatyny C u chorych na cukrzyc? typu 1 i w grupie kontrolnej

20.Porównanie ekspresji bia?ek wp?ywaj?cych na inwazyjno?? i przerzutowanie w dwóch typach mi?saka pr??kowanokomórkowego: p?cherzykowym i zarodkowym przy u?yciu metody Western Blot oraz barwie? immunohistochemicznych

Projekt "Granty Studenckie 2007".
ROZPOCZ?TY!!!! UWAGA: jest tylko jeden termin sk?adania wniosków. Wype?nione formularze projektów badawczych opatrzone piecz?ciami i podpisami opiekunów projektu oraz formularze w formie elektronicznej (na dyskietkach, 'pen-ach' lub CD) nale?y s?ozy? w siedzibie STN UJ CM w dniu 28 listopada od 17.00-19.00. Jest to jedyny termin sk?adania wniosków. Prosimy szczegó?owo zapozna? sie z regulaminem Grantów.


Studenckie Towarzystwo naukowe zaprasza studentów analityki medycznej na spotkanie pt: "Analityka ... i co dalej?".
Aula B WF godz. 17.15 - ?roda 21 listopada 2007

19 listopada 2007 r. (poniedzia?ek) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym, aula C o godz. 17:00, b?dzie mia?o miejsce spotkanie informacyjne dotycz?ce wyjazdów studentów za granic?:
- SCOPE
- SCORE
- SCORA X-change
- Socrates-Erasmus"Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane na pierwsze w tym roku spotkanie Studenckiego Ko?a Naukowego przy Zakladzie Hemodynamiki i Angiokadiografii.Odb?dzie si? ono w poniedzialek 5 listopada o godzinie 14.30 w sali demonstracyjnej Zakladu Hemodynamiki i Angiokardiografii Szpitala im.Jana Paw?a II przy ul. Pr?dnickiej 80"
p.o.-Krzysztof Nycz


W zwi?zku z sugesti? Dziekana WL termin rejestracji Kó? Naukowych w roku akademickim 2007/2008 zostaje przesuni?ty do 30 listopada 2007.
Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu!


W imieniu Przewodnicz?cego SKN ?ukasza Piotrowskiego:
"Serdecznie zapraszam wszystkich obecnych cz?onków oraz tych, którzy chcieliby do nas do??czy? na pierwsze tego roku spotkanie Studenckiego Ko?a Naukowego Kardiochirurgicznego.Odb?dzie si? ono w czwartek 18 pa?dziernika o godzinie 18.00 w sali wyk?adowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczy? i Transplantologii Szpitala im.Jana Paw?a II przy ul. Pr?dnickiej 80".
Przewodnicz?cy Ko?a - ?ukasz Piotrowski


Zapraszamy serdecznie w imieniu Przewodnicz?cego SKN Telemedycyny i Nauk Biomedycznych UJ CM - Maksymiliana Gniadka:
Zapraszam serdecznie na "I spotkanie ko?a Telemedycyny i Biocybernetyki UJ CM", które odb?dzie si? w czwartek 18.10.2007 roku. o godzinie 19.30 przy ul. Kopernika 7e I pi?tro. Zaczynamy pr??nie i z nowymi pomys?ami!
Do zobaczenia!!!
WITAMY W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 wszystkich obecnych i przysz?ych cz?onków STN UJ CM.
Pierwszy dy?ur odb?dzie si? 2 pa?dziernika 2008 ju? w nowej siedzibie!!!
NOWA LOKALIZACJA: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM ul. ?w. ?azarza 16,
Pokój 002

Zarz?d STN UJ CM
Zarz?d STN CMUJ z roku akademickiego 2006/2007 pragnie z?o?y? najgor?tsze gratulcje nowo wybranemu Zarz?dowi na rok 2007/2008.
Jednocze?nie dzi?kuj? wszystkim cz?onkom STN za wspó?prac? i ?ycz? wam udanej sesji, wspania?ych wakacji oraz tym, którzy ko?cz? studia w tym roku, wspania?ej kariery zawodowej.

Anna Stochel-Gaudyn

Wszystkim Cz?onkom STN UJ CM, którzy przybyli na Wybory i oddali dzi? na mnie g?os serdecznie dzi?kuj?.
Mam nadziej?, ?e rok akademicki 2007/2008 b?dzie udany i owocny w wydarzenia.
My?l?, ?e nowy Zarz?d STN UJ CM Was nie zawiedzie.
?ycz? Wszystkim wspania?ych, s?onecznych wakacji.
Izabela Janas


Uprzejmie informuj?, i? do wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN na rok akademicki 2007/2008 zosta?a zg?oszona jedna kandydatura- Studentki V roku WL Izabeli Janas.
Proponowany program wyborczy oraz sk?ad zarz?du:

Proponowany sk?ad Zarz?du:

Przewodnicz?cy: Izabela Janas, V rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Wiceprzewodnicz?cy: Przemys?aw Cuber V rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Wiceprzewodnicz?cy: Monika Pilarz IV rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Sekretarz: Joanna Kapitan, IV rok Wydzia? Farmaceutyczny, kierunek analityka medyczna
Sekretarz: Magdalena Ruszczyk, IV rok, Wydzia? Ochorny Zdrowia, kierunek fizjoterapia

Skarbnik: Grzegorz K?pka, IV rok Wydzia? Farmaceutyczny, kierunek analityka medyczna

Proponowany program na rok akademicki 2007/2008:

1) Prezentacja STN na rozpocz?ciu roku akademickiego wszystkich kierunków CMUJ oraz Szko?y Medycznej dla Obcokrajowców;
2) Szkolenie " Wszystko o studiach doktoranckich" - wspó?praca z kierownikiem studiów doktoranckich;
3) Szkolenie " Jak pisa? prac? naukow?";
5) Program "Granty studenckie";
6) Warsztaty Statystyczne
7) Szkolenie " Sko?czone studia i co dalej?"
8) "Szpital Pluszowego Misia"- ?wi?teczne rozdawanie podarunków najm?odszym pacjentom kliniki CMUJ
9) Mi?dzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, Kwiecie? 2008;
11) Prezentacja STN UJ CM na festiwalu nauki, Maj 2008;
12) Wspó?praca z Samorz?dem Studenckim UJ CM
13) Wspó?praca z IFMSA oddzia? Kraków

Do Komisji Rewizyjnej na rok akademicki 2007/2008 zosta?y zg?oszone nastepuj?ce kandydatury:

1) Tomasz Zaj?c- V rok WL
2) Ewa Wojta?- V rok WL
3) Anna Stochel-Gaudyn- V rok WL

Serdecznie zach?camy do g?osowania!!!!

Zarz?d STN


UWAGA!!!

Informujemy, ?e z przyczyn technicznych, nast?pi?a zmiana terminu Walnego Zebrania cz?onków STN oraz Wyborów Przewodnicz?cego STN CM UJ na rok 2007/2008.
Odb?dzie si? ono 5 czerwca (wtorek) 2007 roku o godzinie 18.00
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym ul. ?azarza 16 w Auli B.

W tym?e dniu zostaje odwo?any dy?ur STN w biurze na pl. SIkorskiego.

Jako, ?e mia? to by? ostatni dy?ur w tym roku akademickim, wszystkie osoby które z jakichkolwiek powodów nie odebra?y jeszcze za?wiadcze? o uczestnictwie w pracach ko?a, prosimy o powiadomienie mailowo na adres a.stochel@post.pl przed poniedzia?kiem 4 czerwca.
Za?wiadczenia b?dzie mo?na odbera? podczas Walnego Zgromadzenia.

Anna Stochel-Gaudyn

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
zaprasza uprzejmie na prezentacj? ksi??ki:
"B??d medyczny"
autor prof. dr hab. Zdzis?aw Marek
oraz dyskusj?.

Zabranie prowadzi prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Spotkanie odb?dzie si?
w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
przy ul. Radziwi??owskiej 4
w ?rod? 16 maja 2007 o godz. 18.00

Tomasz Zaj?c

UWAGA!!!
Uprzejmie informuje, i? w zwi?zku z tym ,?e rok akademicki 2006/2007 powoli dobiega ko?ca og?aszam konkurs na Przewodnicz?cego STN CMUJ w roku akademickim 2007/2008. Przewodnicz?cy zostanie wybrany droga g?osowania, regulamin zamieszczam poni?ej.
Anna Stochel-GaudynREGULAMIN Wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2007/2008 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

1. Wybory Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2007/2008 odb?d? si? podczas Zgromadzenia Cz?onków STN UJ CM dnia 4 czerwca 2007 o godzinie 18:00 w Auli A przy ul. ?azarza 16.

2. Do kandydatury na Stanowisko Przewodnicz?cego STN UJ CM uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM w roku akademickim 2006/2007.

3. Do oddania g?osu uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM roku akademickim 2006/2007 legitymuj?cy si? wa?nym dokumentem to?samo?ci.

4. O zwyci?stwie wyborach decyduje zwyk?a wi?kszo?? wa?nych g?osów.

5. Kandydatury do stanowiska Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM kadencji 2007/2008 nale?y zg?osi? wraz z programem wyborczym oraz z proponowanym sk?adem Zarz?du (z podaniem imion, nazwisk, kierunku i roku studiów) do dnia 31 maja 2007 w formie zg?oszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobi?cie w siedzibie biura Zarz?du STN w godzinach pe?nienia dy?urów.

6. Sk?ad Nowego Zarz?du zostanie og?oszony równocze?nie z og?oszeniem wyników wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2007/2008.

7. Nowo wybrany Zarz?d rozpoczyna dzia?alno?? z pocz?tkiem roku akademickiego 2007/2008.

REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2007/2008 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

1. Wybory Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2007/2008 odb?d? si? podczas Zgromadzenia Cz?onków STN UJ CM dnia 4 czerwca 2007 o godzinie 18:00 w Auli A przy ul. ?azarza 16.

2. Do kandydatury na Stanowisko Komisarza Rewizyjnego uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM w roku akademickim 2006/2007. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej nie mog? kandydowa? na Przewodnicz?cego, ani do Zarz?du STN CM UJ.

3. Do oddania g?osu uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM roku akademickim 2006/2007 legitymuj?cy si? wa?nym dokumentem to?samo?ci.

4. Cz?onkiem Komisji Rewizyjnej zostaj? trzy osoby spo?ród kandyduj?cych, które zdob?d? najwy?sz? liczb? g?osów.

5. Kandydatury do stanowiska Komisarza Rewizyjnego STN UJ CM kadencji 2007/2008 nale?y zg?osi? do dnia 31 maja 2007 w formie zg?oszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobi?cie w siedzibie biura Zarz?du STN w godzinach pe?nienia dy?urów.

6. Sk?ad Komisji Rewizyjnej zostanie og?oszony równocze?nie z og?oszeniem wyników wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2007/2008. Komisja Rewizyjna podczas Zgromadzenia Cz?onków STN CM UJ wybiera swojego Przewodnicz?cego.

7. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pe?nienie swoich obowi?zków z pocz?tkiem roku akademickiego 2007/2008.Anna Stochel-Gaudyn

Informuj?, ?e w zwi?zku z "d?ugim majowym weekendem" nast?pny dy?ur STN odb?dzie si? 8 maja (wtorek) 2007.
Izabela Janas

Uprzejmie informuj?, ?e w dziale Konferencje znajduje si? cz??? zdj?? z Mi?dzynarodowej Konferencji, Kraków 2007. Nast?pne ju? wkrótce.

Anna Stochel-Gaudyn

W imieniu Zarz?du STN chcia?abym serdecznie podzi?kowa? wszystkim Kole?ankom i Kolegom, którzy brali udzia? w pracach Komitetu Organizacyjnego Mi?dzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2007.

Anna Stochel-Gaudyn

Wszystkim Cz?onkom wspólnoty akademickiej pragn? ?yczy? w imieniu Zarz?du STN Zdrowych i Spokojnych ?wi?t Wielkanocnych!!

Uprzejmie informuj?, ?e z powodu przerwy ?wi?tecznej i pó?niejszej Mi?dzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych 12-14 Kwietnia w Krakowie nast?pny dy?ur STN odb?dzie si? 17 kwietnia (wtorek)
Od dnia 17.04.2007 dy?ury odbywaj? si? tylko i wy??cznie we wtorki w godzinach 16-17. Nie b?dzie dy?urów we czwartki.

Izabela Janas

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KR

AKOWSKIE
zaprasza na:

1. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe nt:
"Czynniki pozwalaj?ce przewidzie? upadek u osób powy?ej 60 r.?." i "Promocja zdrowia osób starszych wiekiem wg programu Health pro Elderly".
28 lutego 2007 o godz. 18.00

2.Zebranie naukowe nt:
"Plazmofereza. Skuteczne leczenie u chorych z zaburzeniami neurologicznymi, hematologicznymi i dermatologicznymi. Przypadek TTP,zesp. Lyell'a i ziarniniaka Wegenera z krwawieniem p?cherzykowym."
21 lutego 2007 o godz. 18.00

Spotkania odb?d? sie w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy
ul. Radziwi??owskiej 4

Serdecznie zapraszamy!!!

Izabela Janas


Informujemy, ?e dy?ury STNu w II semstrze b?d? si? odbywa?y regularnie od 27 lutego 2007. Zapraszamy.

Izabela Janas

Towarzystwo Lekarskie w Krakowie zaprasza na wyk?ad Dr med. Krzysztofa Rutkowskiego pt.:

" Aspekty psychospo?eczne i psychopatologiczne deportowanych na Syberi?"
?roda 7.02.2007 o godz.18.00

oraz na wyk?ad Prof. dr hab. Zdzis?awa Jana Ryna pt.:

" Medycyna India?ska"
?roda 14.02.2007 godz. 18.00

Spotkania odb?d? sie w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy
ul. Radziwi??owskiej 4

Serdecznie zapraszamy!!!Informujemy, ?e ostatnie dy?ury STNu w I semestrze odb?d? si? 6 i 8 lutego 2007.

Izabela Janas


Dziekuj? bardzo wszystkim, którzy wyrazili ch?? pomocy przy naszej Konferencji!

Anna Stochel-Gaudyn

Serdecznie zapraszam na
Spotkanie organizacyjne dotycz?ce tegorocznej Mi?dzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, która odb?dzie si? w dniach 12-14 kwiecie? 2007.
Wszystkie osoby, które chcia?yby pomóc w organizacji Tego wydarzenia b?d? bardzo mile widziane na w/w spotkaniu.
Gor?co zapraszamy w poniedzia?ek 15 stycznia o godz. 18.15. w Auli A w budynku przy ul. ?w. ?azarza 16

Anna Stochel-Gaudyn

Pierwsze wydarzenie w 2007 roku
Zapraszamy serdecznie na spotkanie z prof. Janem Litwinem na temat:
"Jak napisa? prac? naukow??"

8 stycznia 2007 godz. 17.15, poniedzia?ek
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydzia?u Lekarskiego UJ CM,
AULA A
ul. ?w. ?azarza 16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Izabela Janas


Uprzejmie informuj?, ?e nastepny dy?ur w biurze STN odb?dzie si? ju? w Nowym Roku, 4 stycznia 2007. Wszystkim cz?onkom wspólnoty akademickiej pragn? ?yczy? w imieniu Zarz?du STN Zdrowych i Spokojnych ?wiat Bo?ego Narodzenia i Du?o Szcz??cia w Nowym Roku!!

Anna Stochel-Gaudyn

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE
wspólnie z
Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich
Zapraszaj? uprzejmie na posiedzenie z nast?puj?cym programem:

Historyczne i aktualne zwi?zki
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim


Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

Równocze?nie organizatorzy zapraszaja na
Tradycyjny Op?atek i wieczór kol?d w wykonaniu
Chóru Krakowskiej Szko?y Wy?szej im. A. Frycza Modrzewskiego
oraz
degustacj? win z Firmy WINARIUM-Marek Kondrat i Syn.

Zebranie prowadzi: prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Spotkanie odb?dzie si? w
Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
ul. Radziwi??owska 4
w ?rod? 20 grudnia 2006 r. o godzinie 18.00

Tomasz Zaj?c


Informuj?, ?e zosta?y ju? wy?onione zwyci?zkie prace projektu "Granty Studenckie 2006". Wiecej informacji o nagrodzonych pracach w dziale granty.
Kierownicy nagrodzonych projektów proszeni s? o zg?oszenie si? na dy?ur celem odebrania za?wiadczenia o przyznanej kwocie.

Serdecznie gratuluje
Anna Stochel-Gaudyn

Studenckie Towarzystwo Naukowe serdecznie zaprasza na spotkanie z
prof. dr hab. n. med Beat? Tobiasz-Adamczyk pt.:

"G?ówne za?o?enia matedologiczne w badaniach naukowych"

11 grudzie? 2006 godzina 17.15
Aula A
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydzia?u Lekarskiego UJ CM,
ul. ?w. ?azarza 16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Tomasz Zaj?c

Uprzejmie informuj?, i? w tym roku powsta?a polska wersja algorytmu SCORE obliczaj?cego ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Znajduje si? ona na stronie:
www.escardio.org/knowledge/decision_tools/heartscore/
Strona jest szczególnie adresowana do cz?onków Kó? zajmuj?cych si? tematyk? internistyczn?, a zw?aszcza kardiologiczn?.

Anna Stochel-Gaudyn

Dzia? Wspó?pracy Europejskiej Instytutu Fizyki J?drowej PAN ma przyjemno??
zaprosi? naukowców i przedstawicieli Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiello?skiego do wzi?cia udzia?u w konferencji "Wspó?praca dla wspólnych
korzy?ci - wspieranie mobilno?ci naukowców w Programach Ramowych"
organizowanej w ramach "Dni 7. Programu Ramowego w Ma?opolsce".

Konferencja odb?dzie si? 8 grudnia 2006 r. w godz. 10:00-15:15, w sali
"Audytorium" Budynku G?ównego IFJ PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie.
Szczegó?y na temat konferencji:
www.ifj.edu.pl/lpk/zaproszenie.php

Anna Stochel-Gaudyn

Spotkanie organizacyjne SKN przy klinice Neurotraumatologii odb?dzie si?:
w ?rod? 29.11.2006 o godzinie 14
na sali wyk?adowej Katedry Neurologii przy ul. Botanicznej.

Serdecznie zapraszamy
Anna Stochel-Gaudyn

Uprzejmie informuj?, ?e w dniu 24 listopada 2006 r. o godz. 16.00 w budynku
Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydzia?u Lekarskiego UJ CM przy ul. ?w.
?azarza 16 odb?dzie si? wyk?ad Prof. dr Marcela Fredericksa na temat:

"The SCP Model: An Integration of Select Concepts and Theories Pertaining to the
Health Care Institution in the Unitet States"
.

Prof. dr Marcel Fredericks jest go?ciem Szko?y Medycznej dla Obcokrajowców
UJ CM.Gor?co zapraszam do wzi?cia udzia?u w tym spotkaniu.

Anna Stochel-Gaudyn

W pi?tek 17.11.2006 odb?dzie si? dodatkowy dy?ur w biurze STN w godzinach 15-16. Przypominam,jest to ostateczny termin sk?adania wniosków o granty!!

Anna Stochel-Gaudyn

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach SKN Neurochirurgii Dzieci?cej proszone s? o kontakt z przewodnicz?cym ko?a:

?ukaszem Klas? 668-242-279 lub lukaszklasa@netscape.net

Zapraszam
Anna Stochel-Gaudyn

Serdecznie zapraszamy na szkolenie
organizowane wspólnie z Zak?adem Psychologii Lekarskiej CMUJ

"Psychologiczne aspekty opieki
nad dzieckiem terminalnie chorym"


Szkolenie odb?dzie si?
20 listopada 2006 o godzinie 17:15
Aula A
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydzia?u Lekarskiego UJ CM,
ul. ?w. ?azarza 16

ZAPRASZAMY

Tomasz Zaj?c


Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
oraz
Oddzia? Krakowski
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Zapraszaj? uprzejmie na wyk?ad

prof. dr hab. Danuty Ro?nieckiej-Ro?ciszewskiej

nt.:
"Padaczka u kobiet"

Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Spotkanie odb?dzie si? w
Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
przy ul. Radziwi??owskiej 4
w ?rod? 15 listopada 2006 r. o godzinie 18.00

Tomasz Zaj?c


Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
wspólnie z
Stowarzyszeniem Absolwentów Wydzia?ów Medycznych,
Krakowskim Towarzystwem Mi?o?ników Historii Medycyny.

Zapraszaj? uprzejmie na wyk?ad:

"Stowarzyszenie Lekarskie w Krakowie
w zasobie Archiwum Pa?stwowego w Krakowie"


mgr Szczepan ?wi?tek
/st. kustosz Archiwum Pa?stwowego w Krakowie/

Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Spotkanie odb?dzie sie w
Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
przy ul. Radziwi??owskiej 4
w ?rod? 22 listopada 2006r. o godzinie 18.00

Tomasz Zaj?c


Spotkanie informacyjne SKN przy Klinice Gineklologii i Niep?odno?ci odb?dzie si? w dniu 16 listopada o godz. 18:00
w bibliotece Ktedry Ginekologii,
ul.Kopernika 23
Kontakt: Marta Ba?ajewicz, tel. 603963659

Anna Stochel-Gaudyn


Studenckie Ko?o Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Radioligandów Wydzia?u Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ serdecznie zaprasza na konferencj? naukow? pt. "WOLNE RODNIKI I UK?ADY ANTYOKSYDACYJNE W FARMACJI I MEDYCYNIE".

Sobota 25 listopada 2006 r.
10.00-15.00
Wydzia? Farmaceutycznym CM UJ,
ul. Medyczna 9, aula A

Udzia? w konferencji jest bezp?atny, a ka?dy uczestnik otrzyma certyfikat.
W przerwie zapraszamy na kaw? i pocz?stunek.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
Anna Stochel-Gaudyn


Serdecznie zapraszamy na spotkanie
z Prof. dr hab. Tadeuszem Cichockim
"Metodologia i planowanie wielkich wydarze? naukowych, czyli co zrobi? aby si? dosta? na studia doktoranckie" , które odb?dzie si? w

Poniedzia?ek 6.11.2006 o 17.15
Aula A
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydzia?u Lekarskiego UJ CM,
ul. ?w. ?azarza 16

Po cz??ci teoretycznej odb?dzie si? dyskusja, przemy?lane pytania mile widziane!!!
ZAPRASZAMY

Anna Stochel-Gaudyn

Pierwsze spotkanie Ko?a Kardiologii Dzieci?cej odb?dzie si? 07.11.2006 o godzinie 17.00 na oddziale kardiologii USD.


Rozpoczeli?my projekt Granty studenckie 2006. Wi?cej na ten temat w dziale granty. Przypominam,?e wnioski b?da przyjmowane jedynie z do??czona wersj? elektroniczn?!!!
Termin ko?cowy sk?adania wniosków,
czyli 17 listopada jest ostateczny i nie b?dzie przed?u?ony. Wynika to z konieczno?ci rozliczenia si? z przyznanych ?rodków do 31 grudnia 2006!!!

Anna Stochel-Gaudyn

Z powodu ?wi?ta Wszystkich ?wietych i zwi?zanych z nim dni rektoskich zamiast w dniach 31.X.2006 (wtorek) i 2.X.2006 (czwartek) dy?ur w biurze STN odb?dzie si? w poniedzia?ek 30.X.2006 w godzinach 16.oo-17.oo!

Anna Stochel-Gaudyn

Pierwsze Spotkanie Organizacyjne
SKN Telemedycyny i Nauk Biomedycznych odb?dzie si? w dniu 25 pa?dziernika
2006 o godz. 18:00
w Zak?adzie Bioinformatyki i Telemedycyny CM UJ przy ul.
Kopernika 7, I pi?tro (p. Telemedycyna).

Anna Stochel-Gaudyn

I Ogólnopolski Kongres Naukowy M?odej Farmacji w Warszawie odb?dzie si?
w dniach 9-10 grudnia 2006.
W celu uzyskania bli?szych iformacji mo?na si? kontaktowa? z mf_kongres@tlen.pl

Anna Stochel-Gaudyn

39 Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odb?dzie si? w dniach 6 i 7 grudnia 2006 roku. Termin sk?adania abstraktów 20 listopada! W tym roku planowane s? trzy sesje: Teoretyczna, Kliniczna (ustne) oraz Plakatowa!

Anna Stochel-Gaudyn


Spotkanie organizacyjne Ko?a Nukowego przy Katedrze Ginekologii i Po?o?nictwa odb?dzie si? w Pi?tek 13.X.2006 o godzinie 15.00 na sali wyk?adowej Katedrze przy ulicy Kopernika 23.

Anna Stochel-Gaudyn

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM EPIDEMIOLOGII ?RODOWISKOWEJ
zapraszaj? na zebranie nt.:
'?ywienie jako czynnik ryzyka raka jelita grubego'
lek.med. Aleksander Ga?a?
Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Posiedzenie odb?dzie si? 11 pa?dziernika 2006 o 18.00 w siedzibie TLK ul.Radziwi?owska 4

Izabela Janas


TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE wraz z ODDZIA?EM KRAKOWSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO, POLSKIEM TOWARZYSTWEM STUDIÓW LATYNOAMERYKA?SKICH, THE EXPLORERS CLUB- ODDZIA? POLSKI
zapraszaj? na zebranie pt:
'W?ród szamanów Shipibos w Amazonii Peruwia?skiej. Od medycyny tradycyjnej do naukowej'

Prof. dr hab. Zdzis?aw Jan Ryn

zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Go?ci?ski

Posiedzenie odb?dzie si? 18 pa?dziernika 2006 o 18.00 w siedzibie TLK ul.Radziwi?owska 4


Izabela Janas


Wszystkich studentów Collegium Medicum witam serdecznie, w imieniu ca?ego zarz?du STN, w nowym roku akadamickim 2006/2007!

Dy?ury b?d? sie odbywa? w dniach :

* wtorek godz. 16.oo-17.oo
* czwartek godz. 16.oo-17.oo

Anna Stochel-Gaudyn


TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE wspólnie z
KLINIK? CHIRURGII SERCA, NACZY? I TRANSPLANTOLOGII IK CMUJ
zapraszaj? na posiedzenie nt:
"Przeszczepianie serca - wskazania, wyniki, problemy"

Posiedzenie odb?dzie si? 4 pa?dziernika 2006 o 18.00 w siedzibie TLK ul.Radziwi?owska 4

Program:

1. Prof. dr hab. med. J. Sadowski - 'Niewydolno?? kr??enia-aktualny problem kardiochirurgii'
2. Dr med. D. Sobczyk - 'Wskazania do przeszczepiania serca-kontrowersje i zasady kwalifikacji'
3. Dr med. P. Przyby?owski - 'Krakowski program przeszczepiania serca'
4. Dr psych. B. Gulla - 'Jako?? ?ycia chorych po przeszczepie serca'
5. Dyskusja

Izabela Janas
Wszystkich cz?onków STN, którzy nie mog? znale?? swojego Ko?a Naukowego na Li?cie Kó? umieszczonej na naszej stronie, gor?co przepraszamy. Strona jest w trakcie aktualizacji. Liczymy na wasz? wyrozumia?o??.

Anna Stochel-Gaudyn

Nabór nowych cz?onków do SKN przy II Klinice Kardiologii CM UJ b?dzie si? odbywa? do dnia 16 pa?dziernika 2006.
Zapisy w sekretariacie Pracowni Hemodynamiki II Kliniki Kardiologii CM UJ ul. Kopernika 17.
Od osób chc?cych do??czy? si? do pracy naukowej w naszym Kole oczekujemy znajomo?ci obs?ugi komputera (MS Office, arkusze kalkulacyjne, internet), programów statystycznych (Statistica lub SAS) oraz bardzo dobr? znajomo?? j?zyka angielskiego. Ko?o ma charakter wy??cznie naukowy, nie kliniczny.
Przewodnicz?cym Ko?a w roku akademickim 2006/2007 jest Wojciech Zasada - VI rok WL CM UJ, email: w_zas@o2.plWszystkim cz?onkom STN, którzy oddali g?os w dzisiejszych wyborach na mnie i mój nowy zarz?d , serdecznie dzi?kuj?. Mam nadziej?, ?e rok akademicki 2006/2007 b?dzie równie udany jak bierz?cy.

Do zobaczenia w przysz?ym roku,

Anna Stochel-Gaudyn


2006.05.31

Uprzejmie informuj?, ?e do stanowiska Przewodnicz?cego Studenckiego Towrzystawa Naukowego CM UJ zg?oszona zosta?a jedna kandydatura:

Anna Stochel-Gaudyn - IV rok WL - kierunek lekarski

Proponowany sk?ad Zarz?du:

Przewodnicz?cy: Anna Stochel-Gaudyn IV rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Wiceprzewodnicz?cy: Izabela Janas IV rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Sekretarz: Anna Susz IV rok Wydzia? Farmaceutyczny, kierunek analityka medyczna
Sekretarz: Przemys?aw Cuber IV rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski
Sekretarz: Mariusz Janowiec II rok Wydzia? Lekarski, kierunek stomatologia
Skarbnik: Tomasz Zaj?c IV rok Wydzia? Lekarski, kierunek lekarski

Proponowany program na rok akademicki 2006/2007:

1) Prezentacja STN na rozpocz?ciu roku akademickiego wszystkich kierunków CMUJ oraz Szko?y Medycznej dla Obcokrajowców;
2) Szkolenie " Wszystko o studiach doktoranckich, zmiany w zwi?zku z nowa ustaw? o szkolnictwie wy?szym"- wspó?praca z kierownikiem studiów doktoranckich;
3) Szkolenie " Jak pisa? prac? naukow?";
4) Szkolenie " Lekarz wobec choroby nieuleczalnej lub trwa?ego kalectwa pacjenta pediatrycznego"- wspó?praca z Zak?adem Psychologii Klinicznej;
5) Program "Granty studenckie";
6) Szkolenie " Jak pisa? CV i list motywacyjny"- wspó?praca z Biurem Karier CMUJ
7) Szkolenie " Sko?czone studia-i co dalej?"
8) "Szpital Pluszowego Misia"- ?wiateczne rozdawanie podarunków najm?odszym pacjentom kliniki CMUJ;
9) Mi?dzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, 12-14 Kwiecie? 2007;
10) "Diagnostyka labolatoryjna bez tajemnic" - szkolenie dla studentów analityki medycznej oraz innych kierunków CMUJ;
11) Prezentacja STN CMUJ na festiwalu nauki, Maj 2007;
12) Wspó?praca z Samorzadem wszystkich wydzia?ów CMUJ;
13) Wspó?praca z IFMSA oddzia? Kraków,

Uprzejmie informuj?, ?e do Komisji Rewizyjnej Studenckiego Towrzystawa Naukowego CM UJ zg?oszone zosta?y nast?puj?ce kandydatury
(przedstawiane w kolejno?ci alfabetycznej):

1. Marcin Kuniewicz - 5 rok WL
2. Tomasz Sk?adzie? - 5 rok WL
3. Kornelia Zar?ba - 5 rok WL


Studenckie Towarzystwo Naukowe serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Os?uchiwanie”, które odb?d? si? 30.05.2006 o godzinie 16.00 w sali seminatryjnej Katedry Gerontologii ul. Sniadeckich 10.

W zwi?zku z warsztatami nie odb?dzie si? dy?ur w dniu 30.05.2006.Uprzejmie informuj?, i? Zgromadzenie Cz?onków STN UJ CM odb?dzie si? dnia 5 czerwca 2006 o godzinie 18:00 w Sali Wyk?adowej Katedry Anatomii
ul. Kopernika 12.

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodnicz?cego STN CM UJ.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, nadzoruj?cej przebieg g?osowa?.
3. Wniosek dymisji Bogdana Ochrem.
4. Sprawozdanie Przewodnicz?cego STN CM UJ z dzia?alno?ci organizacji w roku akademickim 2005/2006.
5. G?osowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarz?du STN CM UJ 2005/2006.
6. Wybory Przewodnicz?cego i Zarz?du STN CM UJ.
7. Wybory Komisji Rewizyjnej STN CM UJ.
8. Og?oszenie wyników Wyborów Przewodnicz?cego i Zarz?du STN CM UJ oraz Komisji Rewizyjnej STN CM UJ.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamkni?cie obrad.

REGULAMIN Wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2006/2007 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

1. Wybory Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2006/2007 odb?d? si? podczas Zgromadzenia Cz?onków STN UJ CM dnia 5 czerwca 2006 o godzinie 18:00 w Sali Wyk?adowej Katedry Anatomii ul. Kopernika 12.

2. Do kandydatury na Stanowisko Przewodnicz?cego STN UJ CM uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM w roku akademickim 2005/2006.

3. Do oddania g?osu uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM roku akademickim 2005/2006 legitymuj?cy si? wa?nym dokumentem to?samo?ci.

4. O zwyci?stwie wyborach decyduje zwyk?a wi?kszo?? wa?nych g?osów.

5. Kandydatury do stanowiska Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM kadencji 2006/2007 nale?y zg?osi? wraz z programem wyborczym oraz z proponowanym sk?adem Zarz?du (z podaniem imion, nazwisk, kierunku i roku studiów) do dnia 30 maja 2006 w formie zg?oszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobi?cie w siedzibie biura Zarz?du STN w godzinach pe?nienia dy?urów.

6. Sk?ad Nowego Zarz?du zostanie og?oszony równocze?nie z og?oszeniem wyników wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2006/2007.

7. Nowo wybrany Zarz?d rozpoczyna dzia?alno?? z pocz?tkiem roku akademickiego 2006/2007.

REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2006/2007 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

1. Wybory Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2006/2007 odb?d? si? podczas Zgromadzenia Cz?onków STN UJ CM dnia 5 czerwca 2005 o godzinie 18:00 w Sali Wyk?adowej Katedry Anatomii ul. Kopernika 12.

2. Do kandydatury na Stanowisko Komisarza Rewizyjnego uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM w roku akademickim 2005/2006. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej nie mog? kandydowa? na Przewodnicz?cego, ani do Zarz?du STN CM UJ.

3. Do oddania g?osu uprawnieni s? Cz?onkowie STN UJ CM roku akademickim 2005/2006 legitymuj?cy si? wa?nym dokumentem to?samo?ci.

4. Cz?onkiem Komisji Rewizyjnej zostaj? trzy osoby spo?ród kandyduj?cych, które zdob?d? najwy?sz? liczb? g?osów.

5. Kandydatury do stanowiska Komisarza Rewizyjnego STN UJ CM kadencji 2006/2007 nale?y zg?osi? do dnia 30 maja 2006 w formie zg?oszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobi?cie w siedzibie biura Zarz?du STN w godzinach pe?nienia dy?urów.

6. Sk?ad Komisji Rewizyjnej zostanie og?oszony równocze?nie z og?oszeniem wyników wyborów Przewodnicz?cego Zarz?du STN UJ CM 2006/2007. Komisja Rewizyjna podczas Zgromadzenia Cz?onków STN CM UJ wybiera swojego Przewodnicz?cego.

7. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pe?nienie swoich obowi?zków z pocz?tkiem roku akademickiego 2006/2007.

Tomasz Sk?adzie?


2006.03.19

Witam wszystkich!

Chcia?am serdecznie zaprosi? wszystkich zainteresowanych udzia?em w komitecie organizacyjnym naszej Konferencji, Mi?dzynarodowej Uczelni Medycznych 6-8 kwiecie?, na spotkanie, które si? odb?dzie we czwartek 23 marca o godzinie 16.15 w sali wyk?adowej na ul.?niadeckich 10.,

Do zobaczenia!

Anna Stochel-Gaudyn


2006.03.12

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznawane s? wspólnie przez GFPS- Polska i Fundacj? Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej
Stypendia przyznawane s? na okres 5 miesi?cy:
na semestr letni (od kwietnia do wrze?nia)
na semestr zimowy (od pa?dziernika do marca)
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie ?rodkowej i Wschodniej powsta?o 28 sierpnia 1994 roku w Baranowie Sandomierskim, z inicjatywy by?ych stypendystów i studentów zwi?zanych z GFPS e.V. - Stowarzyszeniem Wymiany Studenckiej w Europie ?rodkowej i Wschodniej. Ide? przy?wiecaj?c? za?o?ycielom by?o stworzenie organizacji partnerskiej ?ci?le wspó?pracuj?cej z GFPS zarówno w dziedzinie wymiany stypendialnej, jak i naukowo-kulturalnej. Istotnym elementem dzia?alno?ci naszego Stowarzyszenia jest kreowanie i kultywowanie bezpo?rednich i osobistych kontaktów pomi?dzy m?odymi lud?mi z Polski i Niemiec, a od 1998 roku tak?e z Czech.
W ofercie stypendialnej GFPS-Polska znajduj? si? równie? miesi?czne kursy j?zyka niemieckiego oraz polsko-niemieckie kursy tandemowe.
Wi?cej informacji mo?na znale?? na www.gfps.pl oraz pisz?c na adres stypendia@gfps.pl.


Tomasz Sk?adzie?


2006.03.19

Zapraszamy do udzia?u w Warsztatach Statystycznych organizowanych przez STN i IFMSA.

Cena 30z?

Termin
18 i 19 marzec 2006
?wiczenia b?d? si? odbywa?y w dwóch grupach 11 osobowych. Wyk?ady s? wspólne.

Program zaj??
sobota
I grupa 10.00 - 12.00 ?wiczenia
wyk?ad 12-14.30
II grupa 14.30 16.30 ?wiczenia

niedziela
I grupa godz 11.00 - 13.30
wyk?ad - 13.30 - 15.00
II grupa godz 15.00 - 17.30

Zapisy
Wp?at i zapisów dokonuje Izabela Janas (Seketarz STN).
Na dy?urze STN (wtorki 16.00-17.00) lub telefonicznie umówi? si? na inny termin w razie konieczno?ci.
Uczestnicy otrzymaj? materia?y - skróty.
Oczywi?cie wystawiamy certyfikaty uczestnictwa.
Miejsce warsztatów: sale komputerowe Zak?adu Bioinformatyki i Telemedycyny na ul. Kopernika (obok Biochemii)

Zapraszamy na stron? www.bit.cm-uj.krakow.pl

Izabela Janas


2006.02.03

Od dnia 7.02.2006 dy?ury odbywaj? si? tylko i wy??cznie we wtorki w godzinach 16-17.Nie b?dzie dy?urów we czwartki.

Tomasz Sk?adzie?Strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 
 
 

menu: | o nas | aktualności | koła | konferencje | granty studenckie | | zarząd | regulamin STN UJ CM | kontakt | linki |