Regulamin


Regulamin finansowania wyjazdów na konferencje naukowe studentów wydziału lekarskiego.

 1. Zwrot kosztów wyjazdu dotyczy tylko zarejestrowanych członków STN UJ CM w danym roku akademickim.
 2. Student, którego praca naukowa zakwalifikowała się na konferencję, chcąc otrzymać zwrot kosztów wyjazdu musi złożyć stosowne podanie z prośbą do Dziekana Wydziału Lekarskiego przed wyjazdem.
 3. Podanie takie powinno zawierać:
  1. zaświadczenie od Zarządu STN o członkostwie
  2. stosowną opinię wydaną przez Zarząd STN (dotyczącą przybliżonych kosztów wyjazdu i potwierdzenie zakwalifikowania się pracy na daną konferencję)
 4. Jeżeli student wyjeżdża nie wygłaszając pracy naukowej - czyli w charakterze uczestnika biernego i słuchacza - nie otrzyma zwrotu kosztów wyjazdu.
 5. W danym roku akademickim student może otrzymać zwrot kosztów za jeden wyjazd zagraniczny i dwa krajowe.
 6. Gdy student wyjeżdża wygłaszając swoją pracę naukową - otrzymuje zwrot kosztów opłat rejestracyjnych, kosztów przejazdu i noclegów (jedna osoba na jedną pracę). Zwrot funduszy odbywa się po okazaniu stosownych rachunków i faktur. Jednak
  • w przypadku wyjazdów krajowych kwota ta sumarycznie nie może przekroczyć 500,00 PLN (pięćset złotych)
  • w przypadku wyjazdów zagranicznych kwota sumarycznie nie może przekroczyć 1500,00 PLN (jeden tysiąc i pięćset złotych)


Regulamin STN UJ CM

  Postanowienia Ogólne

 1. §1.Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w skrócie STN UJ CM, zwane dalej "Towarzystwem" jest organizacją studencką działającą w oparciu o Ustawę o szkolnictwie wyższym, Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prawo obowiązujące w RP oraz niniejszy Regulamin.
 2. §2.Terenem działania Towarzystwa jest obszar działania Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zwany dalej "Uczelnią".
 3. §3.Towarzystwo posługuje się logo oraz pieczątką podłużną o wzorze załączonym do niniejszego Regulaminu.
 4. Cele i sposoby działania

 5. §4.Celem Towarzystwa jest:
  1. rozwijanie naukowych zainteresowań studentów.
  2. pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych o charakterze teoretycznym i praktycznym.
  3. przygotowanie do pracy naukowo-badawczej.
 6. §5.Cele powyższe Towarzystwo może realizować poprzez:
  1. zakładanie Kół Naukowych.
  2. organizowanie konferencji dydaktycznych i naukowych, sesji naukowych, odczytów, wykładów, sympozjów i seminariów.
  3. organizowanie obozów społeczno-naukowych.
  4. współpracę ze studenckimi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

  Członkostwo w STN

 7. §6.
  1. Członkowie dzielą się na:
   1. zwyczajnych
   2. honorowych
  2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum biorący aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego zrzeszonego w STN, akceptujący niniejszy Regulamin oraz w danym roku akademickim spełniający kryteria członkowskie. Warunki rejestracji Członków Zwyczajnych STN określa odrębny Regulamin uchwalany corocznie przez Zarząd STN.
  3. Członkostwo honorowe nadawane jest w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Towarzystwa. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.
 8. §7.Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego prawa wyborczego
  2. biernego prawa wyborczego
  3. uczestniczenia w pracach Kół Naukowych
  4. występowania z wnioskami na zebraniach
 9. §8.Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Towarzystwa, zwłaszcza w organizowaniu Konferencji Studentów Medycyny.
  2. przestrzegania uchwał władz Towarzystwa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz statutu Uczelni.
  3. czynnego brania udziału w Konferencji Studentów Medycyny, poprzez prezentacje swojego dorobku naukowego przynajmniej raz na 2 lata.
 10. §9.Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań członkowskich
  2. nie spełnienia warunków opisanych w §6 pkt2
  3. wykluczenia decyzją Zarządu STN w przypadku:
   1. działania na szkodę dobrego imienia Towarzystwa oraz Uczelni.
   2. nieprzestrzegania postanowień Regulaminu STN UJ CM, regulaminów i przepisów dotyczących pracy Towarzystwa.
   3. od decyzji wykluczenia przysługuje odwołanie się do Zgromadzenia członków obradujących w składzie poszerzonym o Opiekuna STN oraz Reprezentanta osoby wykluczonej, wybranego z poród grona Nauczycieli akademickich.

  Opiekun STN

 11. §10.
  1. Opiekuna wybiera Zarząd STN spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
  2. Opiekun może przedstawiać Zgromadzeniu oraz Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące prac Towarzystwa

  Organy Towarzystwa

 12. §11.
  1. Organami Towarzystwa są:
   1. Zgromadzenie Członków STN,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.

  Zgromadzenie Członków

 13. §12.Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa.
 14. §13.Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku na wniosek:
  1. Zarząd STN
  2. Opiekuna STN
  3. przynajmniej 1/3 Członków STN z podaniem przedmiotu obrad, w terminie nie dłuższym niż 28 dni od wpłynięcia wniosku
 15. §14.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń oraz zawiadomienie przewodniczących zarejestrowanych kół.
 16. §15.Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę przybyłych członków. (wyjątek §30.)
 17. §16.Wszystkie zebrania Zgromadzenia są protokołowane, a protokoły przechowywane przez Zarząd.
 18. §17.Do kompetencji Zgromadzenia w szczególności należy:
  1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z aktualnym Regulaminem Wyborów
  3. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Opiekuna lub Zarząd
  4. zatwierdzenie sprawozdań Towarzystwa przedstawionych przez Komisję Rewizyjną
  5. nadawanie godności członka honorowego
  6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

  Zarząd

 19. §18.
  1. Zarząd STN jest organem wykonawczym powoływanym na wniosek Przewodniczącego Zarządu STN przez Zgromadzenie na okres jednego roku.
  2. Przewodniczący STN wybierany jest przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres jednego roku
  3. Szczegóły wyborów określa Zarząd w Regulaminie Wyborów podanym do publicznej wiadomości nie później niż na 28 dni przed terminem wyborów.
  4. O miejscu, terminie i kandydatach na Przewodniczącego STN Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń oraz zawiadomienie przewodniczących zarejestrowanych kół.
  5. Zarząd STN liczy od 5-7 osób
  6. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu
 20. §19.Zarząd ma możliwość bezpośredniego obsadzania wolnych stanowisk w swoim składzie. Jeżeli vacat powstał pomiędzy Zgromadzeniami, najbliższe Zgromadzenie akceptuje zmiany.
 21. §20.Zarząd Towarzystwa:
  1. realizuje cele Towarzystwa oraz uchwały Zgromadzenia,
  2. kieruje działalnością Towarzystwa,
  3. dysponuje majątkiem Towarzystwa,
  4. składa sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu,
  5. występuje z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,
  6. wydaje decyzje o wykluczeniu z Towarzystwa w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  7. opracowuje na dany rok akademicki zasady działania Towarzystwa nie zawarte w niniejszym Regulaminie.
  8. reprezentuje na zewnątrz Towarzystwo

  Komisja Rewizyjna

 22. §21.
  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa.
  2. Komisja Rewizyjna liczy trzy osoby. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
  3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Zgromadzeniu. Jej kadencja upływa z upływem kadencji Zarządu.
 23. §22.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności finansowej Towarzystwa,
  2. składanie Zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności Zarządu,
  3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
  4. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu

  Finanse Towarzystwa

 24. §23.Finanse Towarzystwa stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. środki materialne przekazywane przez Rektora,
  3. środki materialne pozyskane od sponsorów,
  4. darowizny, spadki, zapisy,
  5. inne.
 25. §24.
  1. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
  2. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do składania sprawozdań finansowych na ręce Rektora Uczelni.

  Studenckie Koła Naukowe

 26. §25.Studenckie Koło Naukowe, zwane dalej SKN, organizacyjnie podporządkowane Zarządowi STN, działa w ramach katedry (kliniki, zakładu, pracowni) i podlega rejestracji na zasadach ustalanych prze Zarząd STN w odpowiednim Regulaminie
 27. §26.SKN dla celów organizacyjnych wybiera Przewodniczącego reprezentującego interesy SKN wobec władz STN. Do obowiązków Przewodniczącego SKN należy:
  1. rejestracja SKN w terminie określonym przez Zarząd STN.
  2. przedstawianie wniosków i zapytań SKN do Zarządu STN.
  3. informowanie członków SKN o decyzjach i ogłoszeniach Zarządu STN.
  4. pomoc w organizacji sesji tematycznych Konferencji Studentów Medycyny, w których aktywny udział biorą członkowie SKN.
  5. działanie w interesie członków SKN.
 28. §27.Do obowiązków SKN należy:
  1. realizacja postanowień Zgromadzenia Członków.
  2. realizacja postanowień Zarządu STN.
  3. składanie Zarządowi STN rocznych sprawozdań z działalności naukowej, potwierdzonych przez Opiekuna SKN w terminie ustalonym przez Zarząd jako ostateczny warunek potwierdzenia działalności SKN w danym roku akademickim.
 29. §28.Opiekę nad SKN sprawuje wyznaczony przez kierownika katedry (kliniki, zakładu, pracowni) opiekun. Do zadań opiekuna SKN należy koordynowanie i inspirowanie pracy naukowo - badawczej członków SKN.
 30. Konferencja Studentów Medycyny

 31. §29.
  1. Konferencja Studentów Medycyny odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd STN w porozumieniu z Zarządami STN innych uczelni medycznych w Polsce.
  2. Zarząd STN powołuje Komitet Organizacyjny Konferencji i Koordynatorów Sesji tematycznych w porozumieniu z Przewodniczącymi SKN.
  3. Komitet Organizacyjny Konferencji w Regulaminie Konferencji określa termin rejestracji prac, ilość sesji, ilość nagród w danej sesji, ilość jurorów oraz limit prac jakie zostaną zakwalifikowane.
  4. Komitet Organizacyjny Konferencji powołuje Komitet Naukowy. Abstrakty prac poddawane są wstępnej selekcji przez Komitet Naukowy na zasadach ustalonych w Regulaminie Konferencji.
  5. Jurorzy oceniają prace na zasadach ustalonych w Regulaminie Konferencji.
  6. W danej Sesji zwycięża praca, która otrzyma najwyższą ilość punktów, będących średnią arytmetyczną sumy punktów jakie otrzymała dana praca od wszystkich jurorów oceniających tą pracę przez ilość jurorów, którzy wzięli udział w głosowaniu.
  7. Opiekun pracy nie może brać udziału w Sesji jako juror.

  Przepisy końcowe

 32. §30.Zmiana Regulaminu następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 33. §31.Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa i regulując wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.
 34. §32.Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez zgromadzenie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i zatwierdzeniu przez Prorektora UJ ds. CM.
 35. §33.Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie ustanawia Zarządu STN.
 36. §34.Towarzystwo podlega wpisowi do rejestru Uczelnianych organizacji studenckich.