ShoutBox


Wspierają nas:

 

Patronat medialny:

Lista kół naukowych 2009-2010


Alergologii i Autoimunologii

Opiekun koła: dr med. Magdalena Celińska-Lowenhoff

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Mateusz Ciecior

email: Majku21@gmail.com

Opis działalności koła: Koło zajmować się będzie problematyka chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Szczególnie częstością występowania i przebiegiem tocznia rumieniowatego układowego u ludzi młodych.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe Biochemii UJ CM

Opiekun koła: Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Tomasz Piecha

email: tomaszpiecha@wp.pl

Opis działalności koła: Zainteresowania - biochemia metabolizmu komórkowego, biochemia różnicowania komórki, funkcje kwasów nukleinowych ze szczególnym uwzględnieniem enzymatycznych funkcji RNA, biochemia komórek nowotworowych.
Prace prowadzone w roku akademickim 2008/2009 dotyczyły chromatoelektroforezy i markerów stanu zapalnego.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Elektrokardiologii CMUJ w Krakowie

Opiekun koła: Dr hab. Jacek Lelakowski

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Piotr Liszniański

email: piotr.lisznianski@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Zdobywanie i rozszerzanie wiedzy na temat zjawisk elektrycznych zachodzących w sercu podczas jego pracy. Analiza zapisów EKG, rozpoznawanie zaburzeń rytmu oraz prezentacja przypadków klinicznych. Nowoczesne sposoby diagnostyki, a także leczenia pacjentów z problemami kardiologicznymi. Zapoznawanie się z zasadami sztucznej stymulacji serca i aspektami technicznymi implantacji rozruszników.
Członkowie koła mają także możliwość obserwacji zabiegów przeprowadzanych w klinice.
Prace prowadzone obecnie:
1) Badanie jakości życia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca leczonych za pomocą ablacji RF.
2) Badanie jakości życia pacjentów leczonych za pomocą terapii resynchronizującej.
3) Ocena częstości wystepowania AF u pacjentów ze stymulatorami VVI i DDD implantowanymi z powodu AVB..

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Arkadiusz Trzos

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Katarzyna Kluczewska, Michał Laskiewicz (v-ce przewodniczący)

email: kasiak60@interia.pl

Opis działalności koła: Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM skupia się na medycynie katastrof, medycynie ratunkowej, analizie zabezpieczeń imprez masowych oraz telemedycynie i teleinformatyce w zdarzeniach masowych a także w zarządzaniu ratownictwem medycznym. W ostatnim czasie szczególnie interesuje nas także edukacja medyczna i symulacji w nauczaniu medycyny katastrof. Od lat nasze publikacje ukazują w wielu czasopismach medycznych takich jak "Na ratunek", "OPM", "Gazeta Galicyjska" czy też w "Journal of Prehospital and Disaster Medicine". Nasze prace naukowe były prezentowane na konferencjach międzynarodowych i światowych, min. w Cape Town w Republice Południowej Afryki, w Amelii na Florydzie, w Amsterdamie. Kolejne prace naukowe a także publikacje są w przygotowaniu.

strona www:

Koło Naukowe Stomatologii Zintegrowanej

Opiekun koła: Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, lek. stom. Wioletta Bereziewicz, lek. stom. Mieczysław Grzegocki

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Krzysztof Stępień

email: kjjss@o2.pl

Opis działalności koła: Działalność Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zintegrowanej łączy tematykę stomatologii z dziedzinami:
- medycyny ogólnej,
- psychologii społecznej i klinicznej,
- oraz muzykoterapii.
Studenci wybierają zakres swoich zainteresowań, opracowują zagadnienia na podstawie piśmiennictwa polsko i anglojęzycznego oraz prezentują w formie wystąpień na zebraniach naukowych Koła Naukowego. Najciekawsze prace będą przedstawione na konferencjach studenckich towarzystw naukowych oraz będą składane do druku w czasopismach stomatologicznych.

strona www:

SKN przy Zakładzie Chorób Kości i Stawów UJ CM

Opiekun koła: Dr hab. med. Edward Czerwiński

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Małgorzata Lurzyńska

email: m_lurz@onet.eu

Opis działalności koła: 1.Pogłębianie teoretycznej wiedzy studentów z zakresu chorób kości i stawów.
2.Zdobywanie praktycznych umiejętności przeprowadzania ankiet wśród pacjentów oraz identyfikacji osób ze zwiększonym ryzykiem załamania osteoporotycznego.
3.Prowadzenie prac naukowych oraz ich prezentowanie podczas krajowych i zagranicznych konferencji Studenckich Kół Naukowych.
4.Publikowanie prac naukowych w czasopismach medycznych ogólnopolskich i zagranicznych.

strona www:

Koło Nowoczesnej Chemii Leków

Opiekun koła: Prof. dr hab. Barbara Malawska

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Janusz Sneka

email: jamenek@wp.pl

Opis działalności koła: Koło zajmuje się poszerzaniem wiadomości z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w projektowaniu nowych związków o potencjalnej aktywność biologicznej. Działalność Koła to warsztaty, których tematyka wiąże się z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi metod projektowania, syntezy i analizy potencjalnych leków. Prace doświadczalne to: oznaczanie lipofilowości metodami RP-TLC, RP-HPLC, IAM-HPLC oraz obliczeniowymi z zastosowaniem technik komputerowych, komputerowe modelowanie cząsteczek nowych związków oraz ich synteza. Koło rozpoczęło działalność w roku akademickim 2001/2002, do tej pory efektem jego pracy jest kilka publikacji w czasopismach naukowych, zrealizowanie dwóch projektów, dofinansowanych w ramach Grantów Studenckich CMUJ, przedstawienie prac i udział w konferencjach naukowych.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Nefrologii UJ CM

Opiekun koła: dr n. med. Maciej Drożdż

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Dominik Cieniawski

email: dominik.cieniawski@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Działalność koła polega na cyklicznych spotkaniach tematycznych, uczęszczaniu na dyżury w Klinice Nefrologii a także pisaniu prac naukowych.
Dziedziny zainteresowań:
- wpływ wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek na rokowanie pacjentów dializowanych
- zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i ich wpływ na chorobowość pacjentów leczonych nerkozastępczo
- leczenie niedokrwistości nerkopochodnej

strona www:

I Studenckie Koło Neonatologiczne przy Oddziale Klinicznym Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ

Opiekun koła: Dr n. med. Dorota Pawlik

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Paulina Wójcik, Teresa Stachowicz, Katarzyna Rusnak

email: ph.wojcik@gmail.com, teresa.stachowicz@gmail.com, katarzyna.rusnak@gmail.com

Opis działalności koła: I Studenckie Koła Neonatologiczne zajmuje się działalnością naukowo - dydaktyczną. Obejmuje ona doskonalenie badania przedmiotowego noworodków, pogłębianie wiedzy na temat leczenia i monitorowania stanu klinicznego pacjentów, poczynając od najmniejszych wcześniaków ważących po urodzeniu około 500g. Na spotkaniach z opiekunami omawiane są najnowsze doniesienia naukowe. Członkowie Koła od kilku lat biorą udział w corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. Prace dotychczas napisane i przedstawione na w / w konferencji to : "Opis przypadku zespołu Smitha - Lemliego - Opitza" oraz "Zależność poziomu HbF u wcześniaków z masą urodzeniową poniżej 1250g, a występowaniem ROP i BPD oraz wpływ transfuzji uzupełniających krwi na poziom HbF".

strona www:

Studenckie Koło Neurologiczne

Opiekun koła: Lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Joanna Kosałka

email: joanna766@wp.pl

Opis działalności koła:

strona www: http://www.neuro.cm-uj.krakow.pl/stn/index.php

Koło Naukowe Ortopedii i Rehabilitacji

Opiekun koła: dr n. med. Maja Zarzycka, lek. med. Tomasz Potaczek

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Jan Stojak

email: jstojak@wp.pl

Opis działalności koła: Poszerzanie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ortopedii i rehabilitacji poprzez czynny udział w spotkaniach naukowych Koła oraz w procesie diagnostyczno - terapeutycznym pacjentów Kliniki. Rozwój zainteresowań własnych poszczególnych członków Koła, obejmujących: ortopedię dziecięcą, traumatologię sportową oraz zagadnienia dotyczące schorzeń kręgosłupa i sposobów ich leczenia. Prowadzenie badań naukowych.
Osiągnięcia:
Nagroda w Sesji Ortopedycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Kraków 2004.
I i III Nagroda w Sesji Ortopedii i Traumatologii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Kraków 2005.
I Nagroda w Sesji Ortopedii i Traumatologii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Kraków 2006.
III Nagroda w Sesji Ortopedii i Traumatologii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny, Kraków 2007
I Nagroda w Sesji Ortopedii i Traumatologii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Kraków 2008.
I Nagroda w Sesji Ortopedii i Traumatologii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Kraków 2009.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii

Opiekun koła: Mgr Kazimierz Bierzyński

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Paulina Cofór

email: paulina235c@wp.pl

Opis działalności koła: Koło zajmuję się poszerzeniem wiedzy na temat szeroko pojętej psychoterapii, stosowanych w niej metod terapeutycznych itp. Oprócz sekcji ogólnej zawiera również sekcję naukową oraz sekcję hipnozy.
Dodatkowo w ramach działalności w kole istnieje możliwość odbycia miesięcznej praktyki w jednej z grup terapeutycznych.

strona www:

Sztuczne Sieci Neuronowe w Technologii Postaci Leku

Opiekun koła: Dr n. farm. Aleksander Mendyk

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Paweł Tuszyński

email: tuszek5@gmail.com

Opis działalności koła: Tematem prac koła jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (ANNs) w analizie danych farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii postaci leku. ANNs używane są tutaj jako uniwersalne, nieliniowe narzędzia modelujące charakteryzujące się dużą odpornością na błędy w danych oraz zautomatyzowaną identyfikacją postaci modelu. Przedmiotem prac jest dobór odpowiednich architektur i warunków uczenia ANNs w zależności od opracowywanego problemu. Osiągnięcia: 1)prezentacja w ramach 38 Krakowskiego Przeglądu Prac Naukowych Studentów Medycyny SPEKTRUM 2000 ;2) prezentacja w ramach XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny, Kraków 2001 (wyróżnienie w sekcji nauk podstawowych); 3) Publikacja (wspólnie z opiekunem Koła) w Advances in Soft Computing (Springer-Verlag) oraz na międzynarodowej konferencji 5th World Meeting on Pharmaceutics Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology Geneva 28-30.03.2006

strona www:

Koło naukowe chorób afektywnych

Opiekun koła: Dr hab. Med. Dominika Dudek

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Krzysztof Styczeń

email: styku1@gazeta.pl

Opis działalności koła: Praca indywidualna i grupowa z pacjentami z rozpoznaniem choroby afektywnej oraz pomoc w pracach naukowych.

strona www:

SKN Chirurgii Dziecięcej

Opiekun koła: Dr med. Piotr Wojciechowski

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Anna Jaśkaniec

email: ap58@op.pl

Opis działalności koła: Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu chirurgii dziecięcej poprzez:
* uczestnictwo w dyżurach chirurgicznych
* pisanie prac naukowych
* branie udziału w spotkaniach koła
* omawianie ciekawych przypadków klinicznych

strona www:

Studenckie koło Chirurgii III katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej

Opiekun koła: Dr med. Jakub Kenig, dr med. Jacek Sobocki

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Mateusz Rubinkiewicz

email: mrubinkiewicz@gmail.com

Opis działalności koła: Członkowie Studenckiego Koła Chirurgicznego poszerzają swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu szeroko pojętej chirurgii. Studenci uczestniczą w:
1. spotkaniach stałych Koła, na których omawiane są przygotowane przez studentów prezentacje z zakresu; przypadków w trakcie pełnionego dyżuru w ramach Koła, tematów z literatury fachowej, ciekawostki, czy wybrane jednostki chorobowe z zakresu chirurgii i ich aspekty patofizjologiczne, diagnostyka i leczenie
2. dyżurach chirurgicznych,
3. realizacji prac naukowo-badawczych oraz realizacji prac poglądowych,
4. szkoleniach organizowanych przez SKCh.
możliwości aktywności w Kole mają zagwarantować ugruntowanie jak i rozwijanie wiedzy z zakresu chirurgii.
W zeszłym roku wygłoszono 6 prac naukowych, dwie prace zdobyły pierwsze miejsce na konferencjach w Krakowie i Poznaniu, dwie zostały nagrodzone wyróżnieniem.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń IK CM UJ w KSS im. Jana Pawła II w Krakowie

Opiekun koła: Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Dr n. med. Grzegorz Kopeć, Lek. med. Bartosz Sobień

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Mateusz Brózda

email: mbrozda@interia.pl

Opis działalności koła: Koło od wielu lat zajmuje się pracą naukową w szeroko rozumianej dziedzinie kardiologii. W szczególności przedmiotem zainteresowania Koła są badania epidemiologiczne w kierunku choroby niedokrwiennej serca.
Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w organizacji kongresów, warsztatów oraz innych ważnych wydarzeń w działalności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (organizacja obchodów Światowego Dnia Serca).
Prace naukowe stworzone w Kole były wiele razy nagradzane i wyróżniane na studenckich konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

strona www:

Studenckie Koło Enologiczne

Opiekun koła: Dr inż. Maciej Gawlik

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Janusz Górecki

email: gorecki5@interia.pl

Opis działalności koła: 1.Współpraca i rozwój indywidualnych tematów studentów koła z opiekunem, kontynuacja tematyki prac.
2.Spotkanie uczestnika studiów Euro-Master SupAgro w Montpellier i kilkudniowe warsztaty z wizytą w Winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3.Zajęcia degustacyjne "Winoteka Studenta" w jednej z kawiarni Krakowskich z profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi.

strona www:

Koło Naukowe Epidemiologii i Badań Populacyjnych CM UJ

Opiekun koła: Dr hab. Grażyna Jasieńska

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Magdalena Walas

email: magda.walas@interia.eu

Opis działalności koła: Koło w obecnym składzie działa od maja 2007r. pod opieką Pani Dr hab. Grażyny Jasieńskiej. Do naszych zainteresowań należą: badania populacyjne, epidemiologia, demografia, ekologia reprodukcyjna. Od 2007 roku jesteśmy asystentami projektu badawczego "Mogielica XXI: jakość życia i zdrowie" prowadzonego w Beskidzie Wyspowym. Do tej pory członkowie Koła wzięli udział w sześciu naukowych konferencjach (krajowych i międzynarodowych), podczas których zaprezentowali dziewięć wystąpień zdobywając trzy razy pierwsze miejsce, jeden raz drugie oraz wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Do naszych aktywności można zaliczyć również udział w Festiwalu Nauki 2007 i 2009, organizację otwartych seminariów naukowych oraz stworzenie strony internetowej Koła: www.badaniapopulacyjne.cm-uj.krakow.pl. W październiku 2009 odbył się także pierwszy naukowo-towarzyski wyjazd Koła.

strona www:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY KATEDRZE FARMAKOGNOZJI

Opiekun koła: MGR AGNIESZKA GALANTY

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: PAWEŁ TUSZYŃSKI

email: tuszek5@gmail.com

Opis działalności koła: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Farmakognozji obejmuje swoją działalnością między innymi:
* zbiór surowców roślinnych
* analizę fitochemiczną i izolację związków czynnych
* badania aktywności biologicznej surowców
Prowadzone dotychczas prace obejmowały analizę fitochemiczną roślin z rodziny Agavaceae, Rosaceae, Pinnaceae oraz Lamiaceae a także izolację dominujących związków i określenie aktywności cytotoksycznej. Ponadto opracowano przegląd literatury dotyczącej interakcji leków naturalnych oraz roślin o działaniu anabolicznym i adaptogennym.
Prace w ostatnim roku obejmowały badania nad przedstawicielami rodziny Chenopodiaceae. Wyniki prac zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 2009 oraz Czwartej Międzynarodowej Konferencji Saponinowej "New Trends in Saponins", 9 - 11 July 2009, Nancy, Francja.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Opiekun koła: Dr Elżbieta Karczewska

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Iwona Dorożyńska

email: iwonika1987@o2.pl

Opis działalności koła: Członkowie koła uczestniczą w badaniach naukowych dotyczących drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka izolowanych z zakażeń szpitalnych, pozaszpitalnych oraz od chorych z grup ryzyka (choroba wrzodowa, nowotwory żołądka, nieswoiste choroby przewodu pokarmowego).
Przedmiotem badań są bakterie z rodzaju Pseudomonas, Acinetobacter, Staphyloccoccus, Helicobacter, z rodziny Enterobacteriaceae oraz grzyby (Candida spp., Aspergillus spp., dermatofity).
Badanie obejmują:
* analizę etiologii zakażeń
* ocenę wrażliwości czynników patogennych izolowanych z zakażeń, na podawane w terapii oraz badanie narastania oporności w trakcie jej stosowania
* badania epidemiologiczne z wykorzystaniem metod biologii molekularnej
* wykrywanie mechanizmów patogenności oraz oporności na antybiotyki z wykorzystaniem metod biologii molekularnej
Projekty badawcze:
* Badania mechanizmów oporności istotnych pod względem klinicznym bakterii i grzybów z użyciem  metod biologii molekularnej
* Ocena wrażliwości bakteryjnych oraz grzybiczych czynników zakażeń na nowe leki przeciwdrobnoustrojowe oraz nowosyntetyzowane związki chemiczne
* Aktywność przeciwgrzybicza olejku pichtowego

strona www:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII "MEDEOR"

Opiekun koła: Dr n. kul. f. SYLWIA MĘTEL

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: ALEKSANDRA SŁOMIŃSKA

email: ola.slominska@gmail.com

Opis działalności koła: Regularne spotkania, na których omawiane będą tematy z zakresu:
- terapii manualnej
- technik specjalnych
- dodatkowych tematów z zakresu przedmiotów klinicznych
- rehabilitacji sportowej;
Organizacja warsztatów i sesji fizjoterapii na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych.

strona www:

SKN Endokrynologii Ginekologicznej

Opiekun koła: Dr med. Tomasz Milewicz

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Katarzyna Gosztyła

email: katarzyna.gosztyla@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Koło ma przede wszystkim charakter naukowy. Członkowie biorą czynny udział w konferencjach naukowych oraz zajmują się organizacją studenckich konferencji naukowych.
W zeszłym roku akademickim braliśmy udział w następujących konferencjach i sympozjach:
Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny w Krakowie, prezentowana przes nas praca pt.: "Profil stężeń kortyzolu w surowicy krwi u pacjentek z PCOS" zajęła II miejsce,
II Polish-French Symposium Endocrinology of Reproduction.

strona www:

KOŁO PRZY KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH KATEDRY GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I CHORÓB ZAKAŹNYCH

Opiekun koła: DR MED. JACEK CZEPIEL

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: KAROLINA PACUŁT

email: KAJMANN@OP.PL

Opis działalności koła: Celem Koła Naukowego jest przybliżenie studentom problematyki chorób zakaźnych z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego oraz wprowadzenie do prawidłowego przeprowadzenia i przedstawienia badań naukowych w oparciu o EBM.

strona www:

GINEKOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE

Opiekun koła: dr n. med. KAZIMIERZ PITYŃSKI

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: TOMASZ OZIMEK

email: tomasz.ozimek@o2.pl

Opis działalności koła: Działalność członków Koła polega na udziale w dyżurach oraz pisaniu prac naukowych, mających na celu doskonalenie umiejętności klinicznych i pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego UJ CM

Opiekun koła: prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Maryla Kocowska

email: marylak@gmail.com

Opis działalności koła: Członkowie koła zajmują się zbieraniem informacji oraz przygotowaniem projektów badawczych z zakresu kardiologii i hipertensjologii, w szczególności dotyczących czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu krążenia. Ostatnio prowadzona praca: "Prewencja nadciśnienia tętniczego - ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych"; K. Bury, J. Łagan, A. Furman, D. Domaradzki, A. Przybyła, D. Brzostowicz, otrzymała pierwsze miejsce na Sesji Kardiologicznej Międzynarodowej Konferencji Studentów Szkół Medycznych, Kraków, 3-5 Kwietnia 2008. Inne prace: "Wartość ABI a stopień zwężenia naczyń wieńcowych u pacjentów ze stabilną choroba niedokrwienną serca"; Ł. Klima, J. Jakubowski, A. Kusiak, P. Pałacz oraz "Ocena zastosowania NLPZ i paracetamolu w samodzielniej terapii różnych schorzeń, wśród chorych na nadciśnienie tętnicze"; J. Wiliński, G. Dymek, Ł. Klima, A. Kusiak, P. Palacz, M. Gniadek, K. Bury otrzymały odpowiednio II i III miejsce na konferencji w Krakowie w 2007 roku.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Opiekun koła: Dr n. med. Teresa Pawlik, lek. med. Agnieszka Parnicka

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Paweł Matusik

email: pawel.matusik@wp.eu

Opis działalności koła: Celem działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii jest pogłębianie wiedzy z zakresu interny oraz rozwój umiejętności praktycznego postępowania i myślenia lekarskiego.
Cele te są realizowane poprzez:
- regularne spotkania poświęcone istotnym zagadnieniom klinicznym,
- udział w dyżurach na Klinice,
- omawianie wybranych przypadków klinicznych,
- prowadzenie badań naukowych.
W ubiegłym roku głównym zainteresowaniem badawczym członków Koła była ocena występowania zespołu osłabienia, demencji oraz nadciśnienia tętniczego wśród pensjonariuszy domów opieki.
W roku akademickim 2008/2009 Koło zdobyło III miejsce w Rankingu Kół STN UJ CM.

strona www:

Naukowe Koło Internistyczne przy oddziale pulmunologii

Opiekun koła: Dr med. Bożena Ziółkowska-Graca

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Katarzyna Bieda

email: bieda.k@interia.pl

Opis działalności koła: Praca naukowa oraz poszerzanie swoich wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób płuc.

strona www:

Koło internistyczno-farmakologiczne przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi.

Opiekun koła: lek. med. Zbigniew Wylegała, lek. med. Władysław Kosiniak-Kamysz

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Agata Schramm

email: agatasch@interia.pl

Opis działalności koła: Prowadzenie badań naukowych przy współpracy z Katedrą Famakologii CMUJ z zakresu nadciśnienia tętniczego. Omawianie przypadków klinicznych i metod leczenia arytmii, miażdżycy, cukrzycy, astmy, POChP, chorób przewodu pokarmowego oraz ochrony zdrowia ludności wiejskiej.
Osiągnięcia naukowe:
- I miejsce na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie -sesja farmaceutyczna
- prezentacja pracy na XX Europejskiej Studenckiej Konferencji w Berlinie -sesja kardiologiczna

strona www:

SKN Kardiochirurgii Dziecięcej

Opiekun koła: dr n. med. Tomasz Mroczek

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Krzysztof Lewko

email: krzysztof.lewko@gmail.com

Opis działalności koła: Spotkania Koła odbywają się zwykle co 2 tygodnie, na spotkaniach prezentowane i omawiane są wrodzone wady serca - od embriologii po leczenie i jego odległe skutki, najnowsze artykuły dotyczące zagadnień kardiochirurgii dziecięcej, a także zagadnienia echorardiografii i intensywnej terapii. W zeszłym roku napisana przez członków Koła praca "Doświadczenia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ w stosowaniu pozaustrojowego natleniania przezbłonowego po operacjach wrodzonych wad serca u dzieci" zdobyła I miejsce w Sesji Kardiochirurgii Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie

strona www:

SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM

Opiekun koła: Doc. dr hab. Dariusz Dudek, Dr med. Zbigniew Siudak

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Jacek Skowronek

email: jacek.skowronek@gmail.com

Opis działalności koła: Koło naukowe zajmuje się przede wszystkim tematyką ostrych zespołów wieńcowych - leczenie, obserwacja odległa pacjentów po PTCA jak również tematyką choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy. Na szczególną uwagę zasługuje leczenie pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, czy krytycznymi zmianami w LMCA przy użyciu metody PTCA.
Koło naukowe może pochwalić się pracami naukowymi, które odnosiły liczne sukcesy w kraju jak również za granicą. Członkowie koła biorą corocznie czynny udział w konferencjach naukowych np. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Berlin, Leiden.

strona www:

SKN Kardiologii Dziecięcej

Opiekun koła: Dr med. Piotr Weryński

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Maciej Szczukocki

email: mszczukocki@gmail.com

Opis działalności koła: Koło ma charakter dydaktyczno-naukowy. Uczestnicy doskonalą umiejętności pediatrycznego badania przedmiotowego, a także pogłębiają wiedzę z zakresu etiologii, diagnostyki (z szerszym uwzględnieniem echokardiografii i elektrokardiografii) oraz leczenia wad serca, zaburzeń rytmu i innych schorzeń serca u dzieci.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgiczne

Opiekun koła: Dr hab. med. Roman Pfitzner

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Piotr Mazur

email: piotrekem@gazeta.pl

Opis działalności koła: Kardiochirurgiczne Studenckie Koło Naukowe działa już od 25 lat przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ. Od początku założenia koło znajduje się pod opieką Pana doc. dr hab. Romana Pfitznera. Koło to umożliwia zarówno zdobywanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w organizowanych każdego roku naukowych konferencjach studenckich jak i wiedzy praktycznej podczas warsztatów kardiochirurgicznych oraz zabiegów operacyjnych. Kardiochirurgiczne SKN wyróżnia się pokaźną ilością rokrocznie zdobywanych nagród i wyróżnień, w tym licznych za zajęcie pierwszego miejsca.
Koło organizuje Studenckie Warsztaty Kardiochirurgiczne w ramach Konferencji STN.
W roku akademickim 2008/2009 SKN Kardiochirurgiczne zostało wybrane najlepszym KN CMUJ.

strona www: http://www.sknk.republika.pl

SKN przy Pracowni Genetycznej Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych

Opiekun koła: dr Tomasz Klupa

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Jerzy Hohendorff

email: jerzy.hohendorff@onet.eu

Opis działalności koła: Pogłębianie wiedzy z zakresu diabetologii. Prowadzenie badań genetycznych. Poszukiwanie związku pomiędzy cukrzycą, otyłością oraz innymi chorobami metabolicznymi a polimorfizmami wybranych genów.
Realizowane prace: Znaczenie polimorfizmu rs4641 genu LMNA w determinowaniu fenotypu związanego z regulacją gospodarki węglowodanowej oraz dystrybucją tkanki tłuszczowej.

strona www:

SKN MEDYCYNY SADOWEJ

Opiekun koła: Dr Tomasz Konopka

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Joanna Kozioł

email: joanna.koziol@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Działalność koła obejmuje pisanie prac naukowych na konferencje medyczne, uczestnictwo w demonstracjach sekcyjnych, pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny sądowej i toksykologii oraz organizowanie wyjść do Instytutu Ekspertyz Sądowych i Laboratorium Kryminalistycznego.
Co roku koło prezentuje swój dorobek naukowy na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych. W zeszłym roku jedna z naszych prac została wyróżniona w sesji interdyscyplinarnej.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ

Opiekun koła: Lek. med. Jarosław Polak

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Roger Krzyżewski

email: roger.krzyzewski@gmail.com

Opis działalności koła: Koło Naukowe skupia swoje zainteresowania wokół zagadnień związanych z neurochirurgią i neurotraumatologią.
Ostatnio prowadzone prace:
- charakterystyka kliniko- patologiczna dysembrioplastycznego nowotworu neuroepitelialnego,
- stymulatory rdzeniowe w leczeniu zespołów bólowych,
- endowaskularne leczenie tętniaków mózgu.
Osiagnięcia naukowe:
- "Stabilizatory dynamiczne kręgosłupa w operacyjnym leczeniu bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa na podstawie materiału Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ z lat 2003-2008." - I miejsce w Sesjio Chirurgii Głowy i Szyi (International Students' Conference of Medical Science 26th-28th March 2009)
Aktywność:
Komitet Organizacyjny International Students' Conference of Medical Science 4th - 6th April 2008, 12th-14th April 2007, 6th-8th April 2006, 26th-28th March 2009 - funkcja koordynatora Sesji Chirurgii Głowy i Szyi

strona www:

Studenckie Koło Naukowe Patologii Ciąży

Opiekun koła: Dr hab. n. med. Krzysztof Rytlewski

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Dominika Stettner

email: domi.stett@gmail.com

Opis działalności koła: Działalność Koła Patologii Ciąży ma charakter pracy badawczej. Głównym zadaniem jest zdobywanie doświadczenia w pisaniu pracy naukowej, zbieranie i analizowanie bazy danych, wyciąganie wniosków naukowych, oraz realizacja własnych projektów badawczych. Efekty pracy członków Koła prezentowane są na studenckich konferencjach naukowych. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w dyżurach, jak również w organizacji kursów i sympozjów naukowych. W 2009 roku praca członków naszego Koła pt. "Zakażenie wirusem cytomegalii w ciąży" otrzymała III miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie.
Obecnie realizujemy Grant Studencki CMUJ dotyczący zagadnień związanych z porodem przedwczesnym.

strona www:

Koło naukowe Psychiatrii Dorosłych

Opiekun koła: Dr n. med. Marcin Siwek

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Krzysztof Styczeń

email: Styku1@gazeta.pl

Opis działalności koła: Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychiatrii dorosłych oraz czynny udział w terapii pacjentów.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Opiekun koła: Lek. stom. Przemysław Kustra

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Marcin Krupiński

email: m.krupinski@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Koło zajmuje się badaniami z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, profilaktyki i materiałoznawstwa.

strona www:

Koło internistyczno pulmonologiczne przy pracowni torakoskopii i bronchoskopii II katedry chorób wewnętrznych

Opiekun koła: Dr med. Krzysztof Kasper

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Marek Przybyszowski

email: spike29@poczta.onet.pl

Opis działalności koła: Pierwszy rok działalności koła naukowego przy pracowni bronchoskopii i torakoskopii;
Zainteresowania:
* Pulmonologia interwencyjna;
* Klinika internistyczna (problematyka);
* Epidemiologia astmy;
* Sarkoidoza;

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Reumatologii i Balneologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opiekun koła: Dr hab. Piotr Głuszko

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Krzysztof Tomaszewski

email: krzysztof.tomaszewski@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Koło zostało utworzone w roku akademickim 2008/2009. Zagadnienia, którymi zajmuje się koło dotyczą szeroko pojętych chorób reumatycznych, w szczególności zaś ŁZS (łuszczycowe zapalenie stawów), ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa), RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Prace pisane w kole odnoszą sukcesy na polskich konferencjach naukowych.

strona www:

SKN Telemedycyny i Biocybernetyki UJ CM

Opiekun koła: mgr Wiesław Pyrczak, mgr inż. Krzysztof Sarapata

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Artur Dobosz

email: donarturro@gmail.com

Opis działalności koła: Koło Naukowe ma na celu rozwijanie i popularyzowanie wśród studentów zainteresowań związanych z telemedycyną i biocybernetyką. W ramach Koła powstają projekty e-learningowe, bazy danych ułatwiające pracę lekarzom, a także realizowane są pomysły mające na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć informatycznych w celach szybkiej i sprawnej diagnostyki pacjentów oraz dające możliwości wykorzystania ich w każdym miejscu na świecie. Prace, które powstają w Kole są corocznie przedstawiane na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych odbywającej się w Krakowie i są uznawane przez Jury za jedne z najlepszych.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Urologii UJ CM

Opiekun koła: Lek.med. Barbara Glazar

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Cyprian Michalik

email: Cyprian.michalik@uj.edu.pl

Opis działalności koła: Zakres działalności koła obejmuje formułowanie i realizację problemów badawczych oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnieniach takich jak:
-czynnościowe zaburzenia mikcji,
-urazy nerek i narządów moczowo-płciowych, -nowotwory układu moczowo-płciowego,
-choroby gruczołu krokowego,
-kamica moczowa,
-zaburzenia erekcji.

strona www:

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka

Opiekun koła: Dr n. med. Beata Piórecka, Mgr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Imię i Nazwisko Przewodniczącego koła: Sabina Lis

email: sabinus86@wp.pl

Opis działalności koła: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka zajmuje się przygotowaniem studentów kierunku Zdrowie Publiczne oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa do prowadzenia badań oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup ludności. Wśród obszaru zainteresowań badawczych znajdują się także tematy związane z bezpieczeństwem żywności, głównie dietetycznymi środkami spożywczymi, używkami oraz zaburzeniami wywołanymi nieprawidłowym żywieniem (niedożywienie, otyłość, cukrzyca typu 2 itp.)
Aktywnie promujemy zasady zdrowego odżywiania się wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum. Od momentu powstania Koła rok 2003, czynnie uczestniczymy w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uczelni Medycznych, a także w innych konferencjach naukowych w kraju. Studenci działający w Kole realizowali własne badania w ramach grantów studenckich STN oraz uczestniczyli w pracach badawczych Zakładu.

strona www: