ShoutBox


Support us:

 

Media patronage:

Granty 2009/2010


Projekt "Granty Studenckie 2009" ZAKOŃCZONY!!!

 

Oto lista tematów projektów, które otrzymały dofinansowanie w tym roku:

 1. W poszukiwaniu niezależnych predykatorów upadków u chorych na RZS.
 2. Badanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości polifenoli w różnych odmianach śliwek.
 3. Różnicowanie zespołów parkinsonowskich o różnej etiologii w oparciu o zaburzenia ruchów szybkich gałek ocznych oraz zaburzenia funkcji motorycznych.
 4. Ocena czynników emocjonalnych u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym.
 5. Własności odżywcze sorgo (Sorghum Moench)- mało znanej rośliny zbożowej. Aktywność antyoksydacyjna i zawartość polifenoli w ziarnach i kiełkach sorgo.
 6. Gryka ( fagopyrum edculentum moench) - ziarna, kiełki, kasza - jak zmienia się aktywność antyoksydacyjna oraz całkowita zawartość polifenoli w produktach spożywczych otrzymanych z tego pseudozboża.
 7. Wpływ dodatków (mleko, cukier, cytryna, soki, przyprawy, kardamon) na aktywność antyoksydacyjną naparów kawy i herbaty.
 8. Przydatność diagnostyczna oznaczenia stężenia agrinazy-1 w surowicy krwi we wczesnym wykrywaniu wznowy choroby nowotworowej.
 9. Zmiany histologiczne w jelicie grubym u pacjentów z celiakia.
 10. Wpływ infekcji Helicobacter Pylori na występowanie objawów choroby u pacjentów z dyspepsją czynnościową.
 11. Polimorfizm Ser49Gly genu β1 adrenoreceptora a odpowiedź serca na okołooperacyjną zmianę aktywności układu autonomicznego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
 12. Badanie zależności lipofilowość-aktywność amidowych pochodnych kwasu γ-hydroksymasłowego o działaniu hamującym wychwyt zwrotny GABA.
 13. Synteza enancjomerów aktywnych przeciwdrgawkowo pochodnych N-benzyloamidów kwasu α-amino-γ-hydroksymasłowego.
 14. Ocena przydatności wskaźników gospodarki żelazem u dzieci przedwcześnie urodzonych w pierwszych 3 miesiącach życia.
 15. Ocena wydajności przeciwkoagulacyjnej układu białka C u osób z izolowanymi urazami mózgu.
 16. Poziom lęku u pacjentów leczonych na oddziale chirurgicznym.
 17. Wpływ polimorfizmów w obrębie genu CYP2C9 na efektywność leczenia pochodnymi sulfonylomocznika u pacjentów z cukrzycą typu 2.
 18. Poród przedwczesny a stężenie galektyny-1 w surowicy krwi ciężarnej i płodu.
 19. Charakterystyka sposobu żywienia kobiet w ciąży.
 20. Występowanie schorzeń współistniejących z celiakią.
 21. Ocena czynników ryzyka utraty masy ciała u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona.
 22. Wpływ rehabilitacji na sprawność kończyn górnych u pacjentów z chorobą Huntingtona.
 23. Wpływ polimorfizmu genu apoE na ryzyko wystąpienia i rokowanie w krwotoku podpajęczynówkowym spowodowanym pęknięciem tętniaka śródczaszkowego.
 24. Badanie właściwości przeciwnadciśnieniowych, przeciwzapalnych i cytoprotekcyjnych wyciągu z wiesiołka przy użyciu modelu nadciśnienia indukowanego AngII u myszy.
 25. Badanie aktywacji układu krzepnięcia u chorych przechodzących zabiegi metodą laparoskopową w trybie planowym.
 26. Rokownicze znaczenie zespołu osłabienia w grupie pacjentów z niewydolnością serca.
 27. Probiotyki w doświadczalnych uszkodzeniach błony śluzowej żołądka.
 28. Związek polimorfizmów genu TCF7/L2 (transcription factor 7-like 2 gene) z występowaniem i przebiegiem klinicznym cukrzycy typu 2 w populacji polskiej.

Projekt "Granty Studenckie 2009". ROZPOCZĘTY!!!

 

Regulamin Konkursu Granty Studenckie 2009

 1. Konkurs Granty Studenckie 2009 ma na celu wyłonienie prac badawczych prowadzonych przez studentów, celem ich dofinansowania.
 2. W konkursie Granty Studenckie 2009 mogą brać udział tylko studenci, będący członkami Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM zarejestrowani w roku akademickim 2009/2010.

 3. Wypełnione formularze projektów badawczych opatrzone pieczęciami i podpisami opiekunów projektu oraz formularze w formie elektronicznej (na dyskietkach, 'pen-ach' lub CD) należy złożyć w siedzibie STN UJ CM w dniach 22, 27, 29 października oraz 3 listopada od 16.00-17.00.
 4. Formularze dostępne są na stronie internetowej STN UJ CM oraz w biurze STN UJ CM.
 5. Projekty badawcze oceniane są przez jury konkursu składające się z nauczycieli akademickich UJ CM. Ponadto wyłącznie Jury określa jaką kwotą dofinansować badania. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 6. Student, którego praca zostanie dofinansowana ma obowiązek rozliczyć się z przyznanych środków finansowych do 31 grudnia 2009!!!
 7. Za przyznane pieniądze nie można zakupić środków trwałych (np. kalkulator, drukarka, komputer, książki, opłata rejestracyjna na konferencjach, koszty wyjazdów etc.)
 8. Środki finansowe na materiały biurowe nie mogą przekroczyć 500 zł.
 9. Maksymalna kwota wnioskowana o dofinansowanie nie może przekroczyć 5000 zł
 10. Student, którego praca zostanie dofinansowana ma obowiązek przedstawienia sprawozdania z postępu prac do 30 kwietnia 2010.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie pracy naukowej: Granty2009