ShoutBox


Support us:

 

Media patronage:

Regulamin kół naukowych


Zasady zgłaszania działalności studenckich kół naukowych Collegium Medicum w roku akademickim 2009/2010

 

 1. Gromadzeniem i przechowywaniem danych na temat działalności Studenckich Kół Naukowych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się Studenckie Towarzystwo Naukowe CMUJ
 2. Procedura zgłaszania działalności koła naukowego jest jednakowa dla każdego koła naukowego bez względu na czas jego dotychczasowej działalności. Zgłoszenie złożone w danym roku akademickim dotyczy wyłącznie działalności koła naukowego w tymże roku akademickim. W następnym roku akademickim wymagane jest ponowne zgłoszenie działalności.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 6 października 2009 do 01 grudnia 2009.
 4. Wyróżnia się dwa rodzaje zgłoszeń:
  1. podstawowe zgłoszenie działalności (jedno dla każdego koła)
  2. uzupełnienie listy członków koła (w dowolnej liczbie dla każdego koła)
 5. Podstawowe zgłoszenie działalności jest dokumentem koniecznym i wystarczającym do zarejestrowania działalności koła naukowego w STN. Ten rodzaj zgłoszenia zawiera informacje o kole naukowym oraz listę członków koła obejmującą dowolną niezerową liczbę pozycji.
 6. Na jednej klinice nie mogą istnieć 2 koła o tej samej nazwie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dane koło naukowe może mieć więcej niż jednego opiekuna.
 7. Uzupełnienie listy członków koła jest dokumentem rozszerzającym listę członków uprzednio zarejestrowanego koła zawartą w podstawowym zgłoszeniu działalności. Uzupełnienie takie jest zgłaszane za każdym razem, gdy do koła naukowego przyjmowani są nowi członkowie nie ujęci dotychczas w licie. Uzupełnienie może jednorazowo rozszerzyć listę członków o dowolną liczbę pozycji.
 8. Członek Studenckiego Koła Naukowego podpisując się na formularzu zgłoszeniowym któregokolwiek Koła staje się równocześnie członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UJ w odpowiednim roku akademickim i zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie STN i niniejszym regulaminie.
 9. Opłata rejestracyjna członkowska - w roku akademickim 2009/2010 wynosi 25 zł od osoby (pobierana jednorazowo w ciągu roku akademickiego przy rejestracji w Studenckim Towarzystwie Naukowym). Zalecane jest aby nie uczestniczyć w pracach więcej niż 3 Kół Naukowych. Gdy zdarzy się taka ewentualność opłata zostaje pobrana jeszcze raz i taka osoba powinna udowodnić że praca w więcej niż 3 Kołach ma swój przyczynowo-skutkowy związek.
 10. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci plików komputerowych - mogą być przesłane e-mailem na adres stn@cm-uj.krakow.pl Do każdego zgłoszenia wymagany jest jako załącznik jeden wydrukowany egzemplarz opatrzony pieczęciami i podpisami Opiekuna Koła, Kierownika jednostki, przy której działa Studenckie Koło Naukowe oraz pieczęcią w/w jednostki.
 11. Formularze zgłoszeniowe znajdują się:
  • na stronie internetowej www.stn.cm-uj.krakow.pl;
  • w biurze STN;
 12. Każde Koło Naukowe zobowiązane jest do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności za rok akademicki 2009/2010 do 31 czerwca 2010