ShoutBox


Wspierają nas:

 

Patronat medialny:

Konferencja 2009-2010


Informacje | Rejestracja | Sesje | Warsztaty | Imprezy | Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 2010 jest przeglądem dorobku badawczego studentów Uczelni Medycznych oraz konkursem na najlepsze prace studenckie prezentowane w formie doniesień naukowych.
 2. Organizatorem Konferencji jest Komitet Organizacyjny powołany przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum w Krakowie.
 3. Komitet Organizacyjny powołuje Koordynatorów Sesji, których zadaniem będzie zorganizowanie i przygotowanie poszczególnych sesji tematycznych Konferencji.
 4. Komitet Organizacyjny wraz z Koordynatorami Sesji powołuje Komisje Kwalifikacyjna, w skład której wchodzi przynajmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych CM UJ.
 5. Autorami prac mogą być jedynie Studenci Uczelni Medycznych.
 6. Zgłoszeniem pracy na Konferencje jest przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszeniowego i streszczenia przed dniem 15.02.2010r.
 7. Zgłoszenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu.
 8. Prace zakwalifikowane na Konferencje są prezentowane publicznie w podlegając ocenie członków Jury.
 9. Każda wyróżniona praca zostanie nagrodzona a autorom zostaną przyznane wyróżnienia.
 10. Osoba prezentująca pracę podczas Konferencji otrzyma Certyfikat Wygłoszenia Pracy (1 certyfikat na 1 pracę), a każdy uczestnik - słuchacz Certyfikat Uczestnictwa.

ZASADY KWALIFIKACJI PRAC


 1. Praca musi być zgłoszona do dnia 15.02.2010r.
 2. Streszczenie nie powinno przekraczać ilości 2200 znaków.
 3. Prace zgłoszone na Konferencje są kwalifikowane do prezentacji przez Komisje Kwalifikacyjna.
  Decyzja Komisji o odrzuceniu pracy jest ostateczna.
 4. Po zapoznaniu się ze streszczeniem pracy Komisja kwalifikuje ja do odpowiedniej sesji i sposobu prezentacji - ustnej lub plakatowej.
 5. Kwalifikowane są prace oryginalne i prace poglądowe.

ZASADY PREZENTACJI DONIESIEŃ


 1. Autorzy przedstawiają prace w formie doniesień ustnych lub plakatowych w sesjach tematycznych, które dostosowane będą do odpowiedniej ilości zatwierdzonych prac do prezentacji.
 2. Prezentacje odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed prezentacja. Niniejszym Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. O zmianach informacje będą podawane na bieżąco.
 3. Czas wygłoszenia doniesienia ustnego nie powinien przekraczać 7 minut, dyskusja nie może być dłuższa niż 3 minuty, na prezentacje posteru przewidujemy 4 minuty oraz 2 na dyskusje.
 4. Prowadzący sesje zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania programu minutowego obrad i uprawniony jest do odebrania głosu referującemu oraz przerwania dyskusji po upływie czasu regulaminowego.
 5. Referujący powinien być należycie przygotowany do wygłoszenia pracy. Dokumentacja powinna być starannie opracowana pod względem merytorycznym i technicznym.

ZASADY OCENY PRAC


 1. Prezentowane na Konferencji prace są oceniane przez Jury składające się z osób zaproszonych przez Komitet Organizacyjny. Proponowany skład Jury musi uwzględniać specjalności z zakresu problematyki poruszanej w zgłoszonych pracach.
 2. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zgłoszenie pracy na Konferencje jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Komitet Organizacyjny.
 2. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w wyżej wymienionym regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu.