Granty Studenckie

Edycja Grantów Studenckich 2023/24

REGULAMIN GRANTÓW

Kategorie w których można było zgłaszać projekty były następujące: nauki podstawowe, nauki zabiegowe, nauki niezabiegowe, nauki o zdrowiu, stomatologia, nauki farmaceutyczne. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Nie otrzymaliśmy zgłoszeń w kategorii stomatologia

Dofinansowanie zostało przyznane następującym inicjatywom studenckim:

Kategoria

Tytuł projektu badawczego

Skład zespołu badawczego

Opiekun

Koło Naukowe

Kwota dofinansowania

nauki farmaceutyczne

 

„Synteza i ocena wybranych parametrów ADMET in vitro nowych tetrahydronaftylowych pochodnych 1,3,5-tiazyny – ligandów 5-HT6R o potencjalnym działaniu w terapii chorób neurodegeneracyjnych”

 

Kinga Kaczor, Jakub Wiechetek

prof. dr hab. inż Jadwiga Handzlik

SKN Chemii Medycznej

6300 zł

nauki zabiegowe

 

„Porównanie odsetków infekcji rany pooperacyjnej po zastosowaniu opatrunków z chlorheksydyną lub opatrunków niezawierających substancji czynnej u pacjentów poddanych zabiegom urologicznym – badanie z randomizacją”

 

Bartosz Roś, Mateusz Kęska, Ilie Lastovetskyi

lek. Anna K. Czech

SKN Urologii i Urologii Onkologicznej

6423 zł

nauki niezabiegowe

„Stopień karbonylacji białek jako marker stresu oksydacyjnego u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową.”

Aleksandra Karcińska, Maria Kurek, Alicia del Carmen Yika, Zuzanna Wyleciał, Michael Platschek

dr n. med. Konrad Stępień

SKN przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

6500 zł

nauki o zdrowiu

 

„Badanie poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych w Polsce na temat zabiegów resuscytacyjnych u dzieci”

 

Julia Pieczykolan, mgr Bartłomiej Czyż, Maria Pikul, Sara Strzebońska mgr Marek Maślanka SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego

5500 zł

nauki podstawowe

 

„Zatrzymać czerniaka: Innowacyjna strategia oparta o desulfuracyjne przemiany L-cysteiny”

 

Konrad Kaleta Dr hab. n. med. Halina Jurkowska SKN Biochemii Lekarskiej

6500 zł

 

Dodatkowe informacje:

 

  • „Czy praca oryginalna posiada zgodę Komisji Bioetycznej lub Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Collegium Medicum? (jeśli dotyczy). W sytuacji, gdy wniosek do właściwej Komisji nie został jeszcze dostarczony, grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku na najbliższe posiedzenie komisji i przekazanie potwierdzenia złożenia dokumentów – na adres email STN oraz w wersji papierowej do siedziby STN. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku wniosek o Grant zostanie odrzucony.”

 

 

Lista wszystkich przesłanych prac w tegorocznej edycji konkursu

Wpływ wykorzystania modyfikowalnych symulatorów wysokiej wierności na orientację śródzabiegową w kardiochirurgicznych zabiegach małoinwazyjnych
Ocena przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w komórkach raka prostaty w zależności od stężenia beta-karotenu

Ocena aktywności przeciwbólowej multimodalnego związku HBK-15 w modelu neurozapalenia wywołanego podaniem lipopolisacharydu u myszy

Nowoczesne układy koagregujące w zwalczaniu nowotworu trzustki
Analiza zjawiska heterooporności na wybrane antybiotyki wśród wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii Klebsiella pneumoniae
Porównanie skuteczności pomiarów EKG z wykorzystaniem opracowanego układu na podstawie czujnika Polar H10 w stosunku do standardu Holter-EKG
Mapa stref ryzyka zabiegowego interwencji w regionie trójkąta Kocha u pacjentów z niedomykalnością trójdzielną opartą na zaawansowanych rekonstrukcjach trójwymiarowych
Wykorzystanie nanocząstek złota w kompleksach z wybranym inhibitorem kinaz tyrozynowych jako innowacyjna terapia celowana w nowotworze pęcherza moczowego
Analiza poziomów N-tlenku trimetyloaminy(TMAO) we krwi pacjentów zakwalifikowanych do ablacji migotania przedsionków
Hormony mięśniowe, czyli krok naprzód w leczeniu otyłości. Analiza markerów stresu oksydacyjnego po aktywności fizycznej u szczurów wistar na dietach wysokotłuszczowych
Ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na zachodzenie procesów degeneracyjnych i tworzenie się zwapnień w obrębie zastawki aortalnej: badanie pilotażowe
Weryfikacja możliwości wykorzystania technik mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality-MR) w zabiegach endowaskularnych tętnicy udowej powierzchniowej
Wpływ układu laktoperoksydazowego na metabolizm i ekspresję genów w biofilmach chorobotwórczych
Wysokorozdzielcze obrazowanie nerek w mikrotomografii komputerowej- znalezienie najlepszego protokołu skanowania do tworzenia wysokiej wierności modeli druku 3D systemu naczyniowego i moczowego nerek
Porównanie właściwości ochronnych deksrazoksanu i pochodnej kwasu cynamonowego w modelu kardiomiocytów uszkodzonych doksorubicyną
Nowe inhibitory fosforylazy tymidynowej- perspektywa w terapii nowotworów
Analiza wpływu stężenia standardowych barwników na skuteczność metod identyfikacji mikroplastiku
Badanie potencjału terapeutycznego nowej selenoeterowej pochodnej fenyloapiperazyny, PPK20, w mysim modelu nieprzewidywalnego chronicznego łagodnego stresu
Porównanie wybranych modeli in vitro in silico w badaniach nad metabolizmem leków przeciwdepresyjnych sertraliny i wenlafaksyny
Ocena neuroradiologicznych wykładników makrostrukturalnej plastyczności mózgu u pacjentów z pierwotnymi guzami ośrodkowego układu nerwowego metodą Voxel-based morphometry
Mechanochemiczna synteza wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych
Wpływ terapii skojarzonej kastycyny z wybranymi chemioterapeutykami na proces inwazji w modelu komórek nowotworowych linii DU-145 oraz A549
Wizualizacja przestrzenna układu naczyniowego rozgałęzień aorty piersiowo-brzusznej przed i po operacji implantacji stentograftów rozgałęzionych celem oceny wariantów anatomicznych, mogących wpływać na planowanie leczenia oraz przewidywanie możliwych przecieków (powikłań)

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu za rok!

Skip to content